Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diana Cooper-Světla andělů- část poslední

14. 3. 2010

(28)

 

KAPITOLA 28

 

Temní andělé

 

 

Po mnoho let nám byly předkládány historky o padlých andělech, kteří se postavili na odpor Bohu a stali se z nich zlí a pomstychtiví andělé. Známe je pod jmény, jako jsou například Lucifer, Satan, Mefistofeles, Samuel nebo Belzebub.

 

Všechna náboženství se zmiňují o temných andělech nebo bůž­cích, kteří svádí ke zlému nebo ničí. Jsem přesvědčena o tom, že ty­to Temné síly mohou získat důvěru pouze na Zemi, planetě svobod­né volby a duality.

 

V Izajášovi říká Bůh: „Stvořím Světlo a Temnotu.“ Pán tvorstva byl vždy považován za původce tvoření i ničení. Jen dvě stě let před narozením Ježíše Krista se víra rozštěpila a vznikla tak větev, hlá­sající zlo, které se stavělo na odpor Bohu.

 

Prapodstata je všemohoucí, je to Světlo. Bůh se zlem nebo s ďáblem nesoupeří, ale spíše jim dovoluje, aby sloužili Jeho cíli.

 

Populární legendou se stal příběh, kdy Lucifer, Serafín, Nositel světla a boží vyvolenec se vzepřel proti Jeho vládě. Bůh uvrhl tohoto rebela do propasti a třetina andělského houfu s ním zběhla ze „svět­la“. Stali se z nich tak temní andělé, kteří svádějí lidi ke konání zla.

 

Konečně, všichni andělé slouží Prapodstatě. Není možné, aby archandělé zběhli. Andělé a archandělé proti Pánu tvorstva ne­povstávají. Naopak nabízejí své služby Bohu, a v rámci těchto služeb pak zkouší a vyzývají ty, kdož žijí na planetě Zemi. Země je unikátním místem a božská Prapodstata se rozhodla zde zavést ex­periment se svobodnou volbou. Jak jinak a lépe se mohou lidské by­tosti vnitřně rozvíjet a učit se na základě zkušeností než díky tomu, že mají svobodnou volbu ?

 

Důvod pro tento experiment je nasnadě. Stav dokonalosti není stavem, který umožňuje další růst. K tomu, aby mohlo docházet k dalšímu vývoji, je zapotřebí různých výzev. Bez jangu neexistuje jin, bez negativního není pozitivní, neexistuje ženský rod bez muž­ského. Země tak byla tedy ustavena místem svobodné volby, kde se mohou bytosti naučit dát do rovnováhy materiální a duchovní svět. Tím, že bytosti, které se na Zemi inkarnují, zakusí obě polarity, roz­šíří se úroveň jejich vědomí a až se vrátí zpět Domů, obohatí tak božskou Prapodstatu.

 

Když ustanovila Prapodstata tuto zónu svobodné volby, nebylo zapotřebí ničeho menšího než velkého archanděla, aby nad tímto božským projektem dohlížel. Jsem přesvědčena o tom, že se archan­děl Lucifer přihlásil jako dobrovolník, aby celý tento experiment svobodné volby vedl. Je nám neustále sdělováno, že bude Lucifer jednoho dne opětovně dosazen na své původní místo. To se stane tehdy, až všichni na planetě Zemi pozvednou úroveň svého vědomí a integrují v sobě svůj stín. Pak teprve bude jeho úloha naplněna.

 

Lucifer a jeho dobrovolníci se vědomě zřekli svého spojení s Pra­podstatou, aby se mohli tohoto experimentu se svobodnou volbou zúčastnit. Jakmile se Lucifer ocitl v temnotě, sklouzl k negativnímu pólu a využil svoji enormní moc pro zlo a svody.

 

Pán tvorstva vydal rozhodnutí, že všichni, kteří se na Zemi inkar­nují, mají svobodnou volbu zvolit si své myšlenky a činy. I když jiskra božskosti v nás přetrvává, vzpomínky na naše božské dědictví se zce­la uzavřely. Tak máme tedy na Zemi naprostou svobodu myslet pozi­tivně nebo negativně a dělat špatné nebo dobré skutky. Náš růst zá­visí na naší osobní volbě. A co víc, cokoli si myslíme, děláme nebo v co věříme, se v našem životě odráží a vrací se nám zpět. To zna­mená, že každý z nás si utváří svoji vlastní individuální skutečnost. Když změníme svá přesvědčení, myšlenky nebo činy, univerzální energie k nám tyto změny vysílá zpět, a my tak změníme svůj život.

 

Jinými slovy, na Zemi se náš vnitřní svět projevuje ve vnějším světě. To nám dává maximální možnost duchovně růst. Rosteme tím, že se stavíme čelem k testům, které jsou nám předkládány. Pokaždé, když se rozhodneme pro správné myšlení nebo správný skutek, rosteme lehčeji. Na místech, kde neexistuje možnost svo­bodné volby, je růst pomalejší.

 

Temnota, negativita nebo zlo představují absenci Světla nebo ne­dostatek spirituálního vědomí. Když se ocitneme v Temnotě, cítíme se být odtrženi od Prapodstaty. To přináší utrpení a je to právě a pouze trpící bytost, která ublíží jinému.

 

Oddělenost od Světla vede k pocitům viny, strachu a sebeklamu. Když zapomeneme na existenci Prapodstaty nebo věříme tomu, že jsem osamoceni a odděleni, jsme závislí na druhých a visíme na nich. To znamená, že se je falešně pokoušíme uspokojit nebo je ovládat, abychom se vyhnuli pocitům osamění. A Temnota uvnitř nás tak dále vzrůstá.

 

To, že zapomeneme na duchovní pravdu, má za následek, že lidé činí rozhodnutí, aby ubližovali ostatním, ničili planetu, zaměřovali se na materiální vlastnictví a jejich myšlenky byly temné a plné zla. Temní andělé jsou touto negativitou živi a jejich moc vzrůstá.

 

Je velmi těžké nenechat se ovlivnit negativitou, když jsme v hmot­ném těle. Dokonce i pro ty nejčistší duše je velmi složité odolat Tem­notě naší planety. Navzdory nebezpečí, že bude naše světelné bytí na této planetě pohlceno Temnotou, čekají duše z celého vesmíru, aby se mohly na Zemi inkarnovat, neboť jim naše planeta nabízí zcela je­dinečné možnosti a výzvy.

 

Ti, kteří upadnou do přílišné negativity, nebo se uzavřou pravdě, budou obvykle pokračovat na své cestě až do té doby, dokud nebu­dou pociťovat takové utrpení, že začnou volat o pomoc. Andělé Světla na takové volání odpoví a pomohou jim vrátit se na cestu zpět k Prapodstatě.

 

Tak jako andělé Světla využívají svoji moc k tomu, aby lidem po­máhali, povzbuzovali je a osvobozovali, temní andělé se snaží svá­dět ke zlu, našeptávat myšlenky zloby a ničení a lidské bytosti osla­bovat. V zóně svobodné volby na planetě Zemi udělají temní andělé cokoli, dokonce i personifikují anděly světla, aby dosáhli svého cíle. Nejlepší ochranou proti temným hlasům nebo svodům je zdravý rozum a bystrý úsudek a stejně tak i dobré úmysly a pozitivní myšlení — a vždy také naslouchání tichému hlasu svého svědomí.

 

Pokud se nám zjeví nějaký anděl nebo jakákoli jiná bytost, je vždy správné zjistit, jestli pocházejí skutečně ze Světla. Vhodné oslovení může být například: „Ve jménu Božím a jeho svátosti, jsi anděl Svět­la ?“ Toto opakujte třikrát za sebou. Pokud zní pokaždé odpověď „ano“, pak je přijměte. Velké duchovní zákony vesmíru jim ukládají, že musí mluvit pravdu, pokud jsou třikrát vyzváni ve jménu Božím.

 

Skuteční andělé září zlatě. Tato barva se odráží v tom, co vám šeptají do vaší mysli. Pokud je to, co nám šeptají plné lásky a har­monie, spravedlnosti a přijetí, jsou to světelní andělé. Světelný an­děl v nás vždy zanechá pocit tepla a míru.

 

Andělé světla říkají: „Následuj své srdce. To je tvůj vyšší cíl.“           

 

Mají světelní andělé svobodnou volbu ?  Odpověď zní: Ano. Anděl­skou největší touhou je sloužit Bohu — činit vůli Pána tvorstva. Až my, lidské bytosti, pozvedneme svoje poznání natolik, že naší jedinou touhou bude následovat vůli Prapodstaty, pak už nebudeme toužit po takové svobodě, která vede k sebezničení.

 

Nikdy nesmíme zapomínat, že nad celým projektem vždy dohlíží Božská inteligence a Světlo je vždy mocnější než Temnota. Zádně Tem­né síly se nás nemohou dotknout, pokud jsme napojeni na Světlo.

 

Během experimentu se svobodnou volbou překročily lidské by­tosti hranice toho, co je dovoleno. Ničíme jeden druhého a planetu. To vysvětluje, proč se zde nyní koná tak obrovská záchranná mise ve­dená anděly a jinými světelnými silami, kteří nám mají pomoci. Je im­perativem, abychom se uvolnili, naplnili se důvěrou a vnitřní rovno­váhou a zklidnili se proto, aby si mohli tyto bytosti přiblížit.

 

Stejně jako lidské bytosti i temní andělé, kteří se oddělili od Prapodstaty, aby uskutečnili tento experiment, mají svobodu, aby dělali, co si přejí.

 

Světelní andělé mají svobodnou volbu,

protože jejich jedinou touhou je sloužit Pánu tvorstva.

 

 

(29)

 

KAPITOLA 29

 

Andělé záchranáři

 

 

V období nebezpečí se lidé obracejí k duchovnu. Pro mnohé z nás musí nastat život ohrožující situace, aby připomněla, že všude oko­lo existuje pomoc. Možná proto se v ozbrojených silách nalézá to­lik andělů !  Například chápu, že v námořní základně v Kalifornii je nádherné barevné sklo, představující archanděla Gabriela.

 

V době první světové války se rozšířily zprávy o zjevení andělů ve městě Mons. Zdá se, že když byli Britové poraženi Němci, objevili se nad vojsky andělé, které viděly stovky vojáků. Podle zpráv viděli někteří jednoho anděla, zatímco jiní jich viděli celé houfy. Nicméně všichni souhlasí s tím, že tito andělé zasáhli, aby britskou armádu povzbudili a dali jí čas k tomu, aby se osvobodila.

 

Jsem si jista, že tito andělé vyslyšeli miliony modliteb, které k nim byly vyslány jak těmi na bojišti, tak těmi, již čekali doma. Tyto bytosti světla podpořily svobodu proti agresi a nadvládě.

 

Během bitvy o Británii letadlo, jehož posádka byla zabita, pokra­čovalo v boji. Velitel letectva maršál Lord Dowding byl přesvědčen o tom, že toto letadlo navigovali andělé.

 

Když jsem psala tuto knihu, vyprávěla mi jedna moje přítelkyně, že její otec se ve svých osmnácti letech setkal s andělem. Nikdy se jí o tom nezmínil, ale vyprávěl to její matce, která jí o tom o něko­lik let později pověděla.

 

Stalo se to, když jel na své první motorce. Motorka dostala v deš­ti smyk a on vyletěl do vzduchu. Když přijela sanitka, byl napůl v bezvědomí. Když se jej pak chystali naložit do sanitky, uslyšel jemný třepetavý zvuk křídel a pocítil nádherně teplou bezpečnou přítomnost nějakého stvoření, které ho jemně zvedlo spolu s muži ze sanitky. Věděl, že to je anděl, a že bude zase v pořádku.

 

Zajímalo by mě, jestli to nějak změnilo jeho život a jestliže ano, tak jak ?  Nebo, stejně jako většina ostatních, odsunul tento zážitek na samé dno své mysli a zavřel za ním dvířka ?

 

Než se znovu narodíme, projednáváme smysl svého následujícího života s vládci karmy, s těmi, kteří v andělské hierarchii dohlížejí nad bilancí naší odpovědnosti. Vybíráme si čas svého narození pod­le dostupnosti rodičů, vhodných pro zkušenost, kterou potřebujeme. Rozhodujeme o planetárních aspektech, které na nás budou mít vliv. Více vyvinuté duše jsou pečlivější ve výběru podmínek své in­karnace, a z tohoto důvodu mají méně možností výběru.

 

Předem si určíme délku svého života a čas svého návratu. Naše rozhodnutí může být později pozměněno určitými volbami, které ve svém životě činíme. Pokud například dovolíme svému hmotnému tělu, aby se díky špatné stravě ocitlo v „havarijním stavu“, je mož­né, že už nebude nadále schopno zajistit příjemný a dostačující pří­střešek pro naši duši. Pokud ztratíme vůli žít, můžeme tuto planetu opustit dříve, než jsme si předurčili. Samozřejmě sebevražda je často předčasným únikem, jak se vyhnout našemu poslání na Zemi, ale ta­ková sebevražda má různé formy. Lidé se upíjejí k smrti. Podstupují absurdní nebezpečí proti své intuici. Umírají na zlomená srdce. Vy­sílají tak mocné negativní myšlenky, že onemocní. Můžeme zemřít dříve, než jsme se rozhodli pouze v případě, že po tom dostatečně silně toužíme. Andělé nám mohou pomoci pouze v rámci naší svo­bodné volby.

 

Pokud předčasně ukončíme své poslání na Zemi, musíme jej znovu naplnit za podobných podmínek a výzev. Pokud například odejdeme o deset let dříve, než dokončíme jedno minulé karmické vyrovnání dluhu, může být zapotřebí, abychom se vrátili na planetu Zemi pouze na těchto deset let, a svůj dluh tak splatili. V takovém případě zemřeme ve svém dalším životě jako dítě. Andělé nás pod­poří ve všem, co si zvolíme.

 

Nicméně pokud ještě nenastal čas, abychom zemřeli, náš anděl nás bude chránit. Andělé to mohou dokonce dělat i přímo fyzickým způsobem. Existuje mnoho zpráv o tom, jak lidé cítili šum teplého vzduchu a cítili, že jsou tlačeni neviditelnou silou pryč od něčeho, co pro ně představovalo nebezpečí.

 

V době války bylo rčení, že pokud má kulka v sobě vepsáno tvé číslo, tvůj čas se naplnil. Pokud tvůj čas ještě nenadešel, jsi v bezpe­čí. Andělé tě ochrání.

 

Stále více lidí podává zprávy o zážitcích, kdy se ocitli v blízkosti smrti. Tyto příběhy jsou v různých kulturách a náboženstvích neu­věřitelně shodné. Nejvíce se to týká zpráv o tom, jak někdo prošel tunelem světla a pociťoval při tom nádherný pocit míru a lásky. Ale nějaký anděl, bytost světla, nebo nějaký hlas mu sdělil, že jeho úkol ještě nebyl ukončen a že se musí vrátit, aby jej dokončil.

 

V jiném případě anděl, nebo nějaké zářící moudré stvoření, které je pravděpodobně zplnomocněncem vládců karmy, mu ukáže zpětný pohled na jeho životní situaci a nabídne mu možnost se vrá­tit a život změnit.

 

Není žádných náhodných úmrtí,

neboť naši andělé nás zachrání,

pokud ještě nenastal čas našeho odchodu z planety Země.

 

 

(30)

 

KAPITOLA 30

 

Andělská moudrost

 

 

Andělé slouží duši. Pravá spiritualita je mimo jakékoli náboženství, tudíž akceptuje a ctí všechny, navzdory skutečnosti, že se většina náboženství posunula daleko od ryzího poselství duše.

 

Pravá spiritualita hledí na horu a vidí, že každá cestička vedou­cí nahoru k božské Prapodstatě je pro osobu, jež se po ní vzhůru vydala, správná - dokonce i bolest a nemoc, dokonce i utrpení a neštěstí takovou cestu představují. Bolest, nemoc, utrpení a ne­štěstí jsou často právě výzvami, které obracejí lidi k duchovnu. To nejhlubší zoufalství je často jámou, ze které lidé volají duchovno o pomoc. (Jinou otázkou je, jak příjemné cesty lidí jsou – pozn. zpracovatele.)

 

Ti, kteří nevědomky pracují pro Temnotu, bohužel často ve jmé­nu Božím a náboženství, se snaží druhé ovládat, utiskovat a zbavovat je síly. Mohou říkat: „Vrcholu této hory můžeš dosáhnout pouze teh­dy, jestli to učiníš tímto způsobem.“ Mohou dokonce i odmítnout po­skytnout nějaké osobě pomoc, pokud tato osoba nejde v jejich šlé­pějích. Je to ovládání a manipulace, omezenost a nedostatek soucitu. Pokud se kdokoli pokouší někoho ve jménu Světla omezo­vat nebo věznit, dělá tak planetě Zemi medvědí službu, a samo­zřejmě si tak vytváří hrozivou karmu.

 

Lidé bojící se Boha, kráčejí v Temnotě. Lidé, kteří Boha milují, rostou směrem ke Světlu.

 

Lidé obávající se andělů žijí ve stínu. Lidé, kteří anděly milují, tančí tanec radosti.

 

Udržováním lidí v nevědomosti je jim bráněno v přístupu ke Světlu. Ti, kteří vědomě zatajují pravdu nebo ji překrucují pod zá­minkou, že ji lidé ještě nejsou připraveni slyšet, slouží Temnotě. V průběhu celé historie byly posvátné a tajné texty ukrývány nebo ničeny.

 

V roce 553 na druhém koncilu v Konstantinopoli císař Justinian prohlásil, že je novým vtělením, tak jak je psáno v Bibli. Tento císař spolu s církví převzali násilím moc nad dušemi svých lidí. Až bude tato informace vynesena na světlo a posvátné zákony reinkarnace budou pochopeny, budou se lidé alespoň cítit být zodpovědni za svůj vlastní osud. Už nikdy více nebudou svěřovat jakýmkoliv auto­ritám moc prostředníků v náboženských hierarchiích, aby jim říka­ly, co mají, nebo co nemají na své cestě ke světlu dělat.

 

Až bude tato pravda odhalena, budeme všichni vědět, že každý náš čin je zapsán naším strážným andělem do karmických zápisů a že my sami můžeme převzít zodpovědnost za náš osud.

 

Nepociťujte zlobu a nebuďte frustrovaní, až tyto řádky budete číst. Raději klidně požádejte anděly, aby pomohli vynést pravdu na světlo. Požádejte je, aby otevřeli mysl těch, kteří zodpovídají za ovládání lidí na planetě Zemi. Požádejte je, aby osvítili náboženské a světské vůdce.

 

Různá náboženství říkají lidem, co mají dělat a v co mají věřit. Spiritualita říká lidem, aby naslouchali svému vlastnímu vůdci a ří­dili se svým srdcem. Zanechává lidi svobodné, připomíná nám jen existenci nejvyšších hodnot, jako je nevinnost, láska, radost, soucit, integrita, bratrství, sesterství, mír a Jednota. Dokonce, i jen vyslo­vení těchto slov v nás vznítí jiskru Světla.

 

Ten, kdo káže o hrůzách pekelných a věčném zatracení, posiluje Temnotu, a tudíž pro ni i pracuje. Takoví kazatelé přidávají do našeho vesmíru strach. Pokaždé, když vyslovíme slovo, které ztěles­ňuje ďábla, vibrace tohoto slova zvýší jeho moc. Dokonce i sprostá slova mají vibraci, která snižuje náš potenciál.

 

Na počátku patnáctého století byli kněží poskvrněni korupcí. Když k tomu došlo, přestali kněží vyznávat anděly, energii světla. Místo toho útočili na ďábla, posilovali jej a dovolili, aby nastaly hrůzy inkvizice. Bohužel když ale zabili čarodějnice, zabili tak ve skutečnosti léčitele, jasnovidce a proroky a ty, kdož žili v pravdě. Velké množství těchto duší se nyní znovu inkarnuje, aby vnesly na Zemi opět světlo.

 

Opravdu spirituální osoba bude s důvěrou očekávat, že druzí na­leznou svoji vlastní cestu k vrcholu hory, a nezaujatě jim bude po­máhat. Pokud si někdo přeje přejít na jinou stezku, osvícená bytost mu bude přát jen to dobré. Spirituální bytost nebude soudit niko­ho, kdo se vydá špatným směrem. Taková bytost bude podporovat druhé, aby mysleli jen sami za sebe, naslouchali svému vlastnímu vnitřnímu vedení a byli nezávislí. Bude všem dodávat sílu k tomu, aby rozmlouvali přímo s božskou Prapodstatou nebo s anděly či s bytostmi vyšší moudrosti.

 

Andělé světla pomohou každému vyšplhat se po cestičce vedou­cí vzhůru k vrcholu této hory. Všichni jsou si rovni. A i když někdo sklouzne dolů, andělé při něm budou stále trpělivě stát, bez jaké­hokoli soudu, a poskytovat mu svoji pomoc, kdykoli o to budou po­žádáni.

 

Lidé se někdy ptají, jak je to možné, že andělé mluví tolika jazy­ky. Většina z nás oplývá telepatií. Často pochytíme to, na co druzí lidé myslí, a většinou překvapeně řekneme: „Ach, zrovna jsem si myslel to samé !“ Mimo hranice lidského těla, ve vyšších světech, je veškerá komunikace telepatická. Slova nejsou zapotřebí, protože energie toho, o čem je řeč, je prostě přenesena na druhou osobu. K tomu nedochází nahodile a nevědomky, tak jak se o to snažíme my. Spíše je to jako poselství, které je zformováno zasilatelem a na­směrováno v proudu vědomí na příjemce.

 

Když s námi andělé a vyšší bytosti komunikují, směrují k nám proud vědomí, který k nám dorazí jako mocná myšlenka nebo hlas, který slyšíme ve své hlavě. K tomu může být přidán zvuk, aby byl vytvořen hlas. Nicméně to, co je předáváno, je energie, která je pře­filtrovaná přes naše vědomí do našeho jazyka. Takže není nutné, aby byli andělé nějací lingvisté. Hovoří v jazyce Pána tvorstva, což je vibrace lásky.

 

V prvním kurzu, který jsem pořádala, jsem vedla meditaci. Bylo mi jasně řečeno, že jsme se všichni chovali příliš analyticky a že mu­síme přestat přemýšlet. Místo toho musíme naplnit svoji mysl bělavě fialovou barvou. Okamžitě jsem ucítila, jak v mém třetím oku zá­ří nezměrné bílo - fialové světlo. Měla jsem neuvěřitelně nádherný pocit míru a celistvosti. Později jsem zjistila, že většina prožívala ten samý mocný pocit v okamžiku, když se přiblížili andělé. Když se ponoříme do fialové nebo bílo - fialové barvy, zvýšíme tím svoji vib­raci.

 

Zde uvádím pět způsobů, jak se blíže napojit na anděly světla:

 

1. Často na ně myslete. Požádejte je, aby přišli blíž a pomohli vám.

 

2. Projasněte a vyčistěte své myšlenky tak, aby byl povrch vaší aury přístupnější pro jejich jemnou vibraci.

 

3. Přestaňte všechno analyzovat a nad vším přemýšlet. Tím se pře­souváte do levé poloviny svého mozku, a zabraňujete tak spojení. Kdykoli zjistíte, že jste zabráni do svých myšlenek umístěte do své mysli bílo - fialové světlo.

 

4. Buďte vnímaví pro jejich přítomnost a jejich poselství.

 

5. Naslouchejte vždy andělské hudbě. Ta je v současnosti posílána k Zemi z velmi mnoha míst. Pročistí to vaši auru a umožní an­dělům, aby do vaší aury vstoupili. Je to skutečně nádherné. Jak se dozvíte, jestli je to tak skutečně je ?  Jak se dozvíte, jestli je to pro vás to správné ?  Užijte svoji INTUICI.

 

 

Andělé vám pomohou převzít vládu nad svoji vlastní duší.

 

 

(31)

 

KAPITOLA 31

 

Inspirace

 

 

Jednou jsem tiše seděla a přemýšlela o mnoha problémech, se kte­rými se vypořádávali lidé, jež jsem znala. Náhle jsem uslyšela an­dělský hlas. Tento hlas řekl: „Důvodem toho, proč mnoho lidí pro­chází tolika výzvami, je to, že se urychluje karma. Musíte čelit svým démonům, naučit se své lekce a jít dál. Nyní není čas na odpoči­nek.“

 

Karma je nevyhnutelným splácením našich dluhů. Jestliže jsme někdy někomu myšlenkami nebo činy ublížili nebo ho zranili, mu­síme za to platit. Neexistuje žádné vyhnutí se následkům našich činů, protože bilance naší karmy jde stále s naší duší, často i po ně­kolik životů. (Tyto činy lze také v určité době odčinit pozitivními činy pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech – pozn. zpracovatele.)

 

Já sama jsem prošla obdobím, které pro mě bylo velmi složité. I když jsem se snažila být ve svém středu a pevná ve svém základu, věděla jsem, že mé emoce jsou značně rozkolísané.

 

„Jak můžeme jiným pomáhat a léčit je, když se sami takto cítíme ?“ Ptala jsem se.

 

Andělský hlas mi odpověděl: „Vyjdi ze sebe do svého zlatého tě­la. To je tvé andělské tělo.“

 

Když to řekl, usmála jsem se. Zlaté tělo je výraz, který užívám, když mám na mysli stav, kdy se ocitneme ve svém středu. Tento výraz vznikl před pár lety, kdy jsem pracovala s jedním jasnovidcem, který se na mě podíval a vydechl: „Ach, vy jste úplně zlatá. Jste ve zlatém těle.“

 

Když se povzneseme do svého zlatého těla, dostaneme se do pro­storu, kde nás nemůže nikdo a nic nikterak ovlivnit. Necháváme sa­mi sebe daleko za sebou, a tak můžeme naslouchat vyššímu vedení a jsme naprosto soustředěni na to, co děláme.

 

Hlas dále pokračoval s informací, která byla pro mě naprosto ohromující: „Protože současná doba je obzvlášť složitá, andělé se přesouvají blíž k Zemi, aby mohli pomáhat. Vaše atomy, buňky a DNA se mění, a tak můžete vstupovat do páté dimenze. Můžete pociťovat tento stav ve svém těle -  ve svém srdci, ramenech, solár­ním plexu a nově vytvořených čakrách. Vy, lidské bytosti, jste multidimenzionální. Andělé jsou pěti a vícedimenzionální.“

 

Většina lidských bytostí až dosud žila v hmotném světě, kde věří­me v existenci pouze toho, čeho se můžeme dotknout, co můžeme vidět a pociťovat. Žili jsme v materiálním světě, limitovaném naši­mi přesvědčeními.

 

Nepřetržitě pociťujeme potřebu lásky a uznání druhých lidí. Bojí­me se odmítnutí, opuštění a samoty. To znamená, že my, lidské by­tosti, se pokoušíme druhé ovládat a manipulovat, aby mohly být na­še potřeby naplněny. Potřeba tělesné, duševní a emocionální podpory vede ke vzniku závislých vztahů. Takové vztahy nám za­braňují v našem duchovním růstu.

 

Když se obracíme k duchovnu, většina z nás požaduje věci, po kterých toužíme, nebo žádá naplnění našich potřeb.

 

Planeta Země se stává pětidimenzionální planetou, což je plane­ta vyššího uvědomění. V tomto stavu uvědomění nebudeme potře­bovat podporu ani uznání od druhých lidských bytostí. To znamená, že už dále nebudeme usilovat o závislé vztahy. Naším jediným cílem bude nejvyšší spirituální cíl.

 

Na úrovni vyšší dimenze žijeme ve větší míře důvěry, a tak když o něco požádáme Boha nebo božskou Prapodstatu, očekáváme, že to dostaneme. Vždy se pak zaměřujeme na žádost o rozvoj hodnot, spíš než o požadování věcí.

 

V páté dimenzi budeme žít ve stavu harmonie, míru a klidu, a budeme pracovat pro nejvyšší dobro své i ostatních.

 

Není divu, že se andělé s jejich láskou a moudrostí shromažďují blíže k planetě Zemi, aby pomohli k masivnímu pozvednutí sféry uvědomění !

 

Hlas pokračoval: „S anděly se můžeš spojit mnohem snadněji, jsi-li v pětidimenzionálním těle, což je tvé zlaté tělo. Přemístění se do tohoto vyššího stavu vědomí je jako zařazení vyšší rychlosti. Většina z vás to dělá automaticky, ale zde předkládám možnosti, které vám v tom budou pomáhat:

 

*

Čtení inspirativních knih. Díky tomu se budete udržovat otevření pro duchovno.

*

Zaměření se na krásu, radost a vyšší hodnoty.

*

Procházky přírodou a radování se z ní tak často, jak jen lze.

*

Poslech inspirativní hudby. Hudba vstupuje do vašich buněk a pozvedá úroveň vaší vibrace.

*

Nepřetržitě děkujte za věci, které skutečně vlastníte. Když děkuje­te, vysíláte energii vděčnosti, která do vašeho života přitáhne více dobrých věcí.

*

Relaxujte. Víme, že je to těžké, když máte pocit, že se řítíte dolů po řece života, ale my vás prosíme, abyste se naplnili důvěrou a ne­chali se tímto proudem unášet.“

 

Zeptala jsem se, jak se napojit na anděly. Hlas odpověděl:

 

Jednoduše na ně zaměřte svoji pozornost !

 

(Podmínky spojení s anděly – vesmírnými lidmi – jsou uvedeny na www.vesmirni-lide.cz – pozn. zpracovatele.)

 

Zaměřte svoji pozornost na anděly, abyste je vnesli do svého života.

 

 

(32)

 

KAPITOLA 32

 

Andělská cvičení

 

 

Tuto knihu zakončím určitými vodítky, která vám pomohou přiblí­žit se ke svým andělům a umožní jim pomoci vám způsobem, o kte­rém jste nikdy nepředpokládali, že je možný.

 

Ujistěte se, že máte na sobě pohodlný oděv a že nebudete půl ho­diny ničím rušeni.

 

Abyste v místnosti pozvedli energii, můžete zapálit svíčku nebo oko­lo sebe umístit krystaly, rostliny nebo květiny. Také přítomnost du­chovních knih pozvedá vibrace, aby bylo možno spojit se s anděly. Stejně tak krásná hudba.

 

Než začnete se svojí meditací, vyjádřete odhodlání, že cokoli se stane, bude pro vaše nejvyšší dobro. Požádejte, aby k vám přišli blí­že andělé světla, aby vás chránili a léčili.

 

 

Jak se setkat se svým andělem

 

1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.

2. Dýchejte trochu hlouběji než obvykle a na výdech se vždy uvolně­te, až se nakonec celé vaše tělo zcela zklidní.

3. Pozvěte svého strážného anděla, aby k vám přišel blíže. Pociťujte, jak vás objímají jeho jemná křídla, a uvolněte se do stavu bezpečí.

4. Zeptejte se svého strážného anděla na jeho jméno. Radujte se z toho, jestli vám jeho jméno vytane na mysli, ale nic si z toho nedělejte, pokud se tak nestane.

5. Zahalte se do lásky a bezpečí svého strážného anděla, začněte si uvědomovat existenci ostatních andělů, pohybujících se okolo vás. Každý z nich má pro vás mnoho lásky.

6. Vdechujte všechnu tu lásku, která je zde pro vás k dispozici. Připomínejte si, že si zasloužíte být milovaní.

7. Když jste připraveni, otevřete pomalu oči.

 

 

Pročištění a léčení vašeho srdce

 

1. Pohodlně si sedněte nebo lehněte.

2. Zhluboka se nadechněte a s výdechem se přesuňte do svého středu.

3. Soustřeďte se na vnější obal svého srdce. Je jemný a zdravý nebo je drsný pohmožděný rozpraskaný, zlomený nebo jakkoli poško­zený ?

4. Soustřeďte se na vnitřek svého srdce. Je plný lásky nebo je plný ublí­žení zloby a závisti ?  Jsou zde uvězněny staré nevyřešené události,  které čekají na to, až budou uzdraveny ?

5. Pozvěte anděly, aby přišli vyléčit vaše srdce, a pociťujte, kolik vám jich přišlo pomoci.

6. Dovolte jim, aby vaše srdce utišili, spravili nebo jakkoli vyléčili.

7. Nechejte je vyjmout vaše srdce a vynést je vzhůru k nádhernému vo­dopádu. Až budou držet vaše srdce v této vodě, pociťujte a sledujte, jak se odplavují pryč stará ublížení.

8. Tito andělé nyní nesou vaše srdce vzhůru k božské Prapodstatě pro požehnání. Uvolněte se a buďte vnímaví a otevření pro cokoli, ­co se může stát.

9. Pošlete díky za vše, co jste dostali.

10. Otevřete se, abyste umožnili svému očištěnému a požehnanému srdci, aby se vrátilo zpět do vašeho těla.

11. Pociťujte, jak se andělé dotýkají vaší aury tak, aby byla celistvá a vy se cítili v bezpečí.

12. Když jste připraveni, otevřete oči a soustřeďte se na milující myš­lenky

 

 

Jak se setkat s vládci karmy

 

Vládci karmy nám pomáhají činit naše životní volby. Udržují kar­mické záznamy, které představují bilanci všeho dobrého a zlého. Když o to požádáme, poskytnou nám svoji pomoc a rady. Pokud se ve vašem životě objeví nějaká výzva, ohledně které se toužíte zeptat na radu, možná byste se chtěli rozhodnout dříve, než se vydáte na svoji cestu.

 

1. Několikrát se zhluboka nadechněte, a když vydechujete, říkejte si pro sebe „mír“.

2. Uvolněte své tělo. Začněte u palců u nohou a pokračujte až k te­meni hlavy

3. Pozvěte svého anděla, aby k vám přišel blíž, a pociťujte nebo sle­dujte, jak se k vám přibližuje. Chvíli věnujte tomu, abyste ho lás­kyplně přivítali.

4. Požádejte ho, aby vás zavedl vzhůru k vládcům karmy pro po­moc a radu.

5. Nechejte jej, aby vás vzal za ruku a vytáhl přes mraky mezi hvěz­dy do celého vesmíru.

6. Nadechujte světlo a vydechujte závist, zlobu, vinu, ublížení nebo strach. Věnujte tomu určitý čas.

7. Před vámi je nádherný bílý chrám. Nechejte svého anděla, aby vás vzal nahoru po bílých schodech a přes dvůr ke dveřím ve­doucím do místnosti, kde sedí vládci karmy.

8. Zaklepejte a požádejte o dovolení vstoupit. Poté přistupte k vlád­cům karmy, pokorně a klidně.

9. Položte svoji otázku nebo požádejte o radu, která by vám po­mohla odhalit vaši karmu.

10. Očekávejte odpověď. I když se nezdá, že by se cokoli dělo, váš požadavek bude zapsán a rada přijde, jakmile budete připraveni ji přijmout.

11. Poděkujte vládcům karmy za to, že vás přijali, a dovolte svému andělovi, aby vás zanesl zpět dolů na Zemi.

12. Poděkujte svému andělovi, a než otevřete oči, chvíli tiše odpočí­vejte.

 

 

Jak vnést do svého života vyšší hodnoty

 

Ve věku Vodnáře, novém zlatém věku, do kterého jsme právě vstoupili, budeme žít na vyšší úrovni uvědomění. Místo zaměřenos­ti na materiální svět bude naší radostí a potěšením zvyšovat v našem životě vyšší hodnoty. Může to být svoboda, mír, láska, nadšení, věč­nost, vyrovnanost, krása nebo jiné nádherné hodnoty, díky kterým se cítíme dobře.

 

Jedním způsobem, jak uvést tento proces do pohybu, je vyzvat anděly, aby v našich životech zvýšili hodnoty, na které si přejeme se zaměřit. Toto cvičení k vám přitáhne anděly blíž, aby vám s tím po­mohli.

 

1. Tiše a klidně seďte. Nadechujte světlo a vydechujte lásku do té doby, až se cítíte být zcela uvolnění a klidní.

2. Rozhodněte se pro jednu nebo dvě vyšší hodnoty, které byste rádi ve svém životě zvýšili.

3. Pozvěte svého strážného anděla a pociťujte, jak vás objímá a podporuje.

4. Na chvíli se zamyslete nad jednou z hodnot, kterou chcete zvýšit.

5. Pozvěte anděla této hodnoty. Můžete tohoto anděla ucítit, vnímat jeho barvu, velikost a způsob, jakým se obléká.

6. Požádejte tohoto anděla, aby do vašeho života vnesl více takové hodnoty.

7. Pociťujte, vnímejte a sledujte, jak se váš život touto vyšší hodno­tou zaplňuje.

8. Očekávejte, že k vám přijde ještě více této hodnoty.

9. Otevřete oči.

 

 

Jak se zbavit strachu

 

Andělé jsou připraveni a touží po tom, aby nám pomohli zbavit se starých obav, pokud se uvolníme a důvěřujeme jim, že tak učiní.

 

1. Uvolněte se a dýchejte klidně a stejnoměrně.

2. Pozvěte k sobě anděla, aby vám pomohl zbavit se strachu a napětí, které tyto obavy způsobují ve vašem těle.

3. Možná si přejete na svůj strach myslet, nebo jen dýchat do na­pjaté části svého těla, kde tento strach zadržujete.

4. Dovolte obrazu, vzpomínce nebo symbolu, aby vplul do vaší mysli.

5. Relaxujte v okamžiku, kdy vám tento obraz, vzpomínku nebo symbol andělé odnímají. Dovolte jim, aby tento strach rozpustili ve světle.

6. Nyní vám andělé ukážou pozitivní obrázek nebo symbol, který vám pomůže, abyste se cítili silní.

7. Tento symbol vám umístí buď do vašeho třetího oka, nebo do části těla, která byla v napětí.

8. Poděkujte andělům a otevřete oči.

 

 

Jak zvýšit sebehodnocení a sebevědomí

 

Náš solární plexus je sídlem naší energie. Právě zde držíme svůj pocit sebehodnoty a sebevědomí. Mnoho lidí zde zadržuje strach. Andělé touží po tom, aby nám nyní mohli pomoci strach uvolnit a pozvednout naše sebevědomí a pocit vlastní hodnoty.

 

1. Uvolněte se a utište se.

2. Nadechujte do svého solárního plexu. Vaše nádechy by měly být dlouhé, pomalé, hluboké a stejnoměrné.

3. Představte si, že jdete do svého solárního plexu a nalézáte tam sklepení nebo místnost. Jak vypadá ?

4. Pozvěte svého anděla, aby vynesl ven jakékoli staré vzpomínky, obavy nebo negativitu.

5. Dovolte svému andělovi, aby vytáhl ven jakoukoli temnotu, špí­nu nebo prach.

6. Buďte si vědomi toho, jak dělá váš anděl zlatou kouli světla a na­plňuje ji sebevědomím, oceněním a silou.

7. Když tuto zlatou kouli energie umísťuje do vašeho solárního ple­xu, vnímejte to.

8. Nadechujte do ní a pociťujte, jak se zvyšuje vaše hodnota a cena.

9. Poděkujte svému andělovi a otevřete oči.

 

 

Osvobození se od spoutanosti

 

Jestliže jsme k něčemu připoutáni, nemůžeme se z toho rado­vat, protože se bojíme, že budeme nešťastní, když to ztratíme. To se vztahuje na materiální vlastnictví, koníčky, práci a někdy i na takové hodnoty, jako je zloba. V novém uvědomění je tedy správné vě­ci mít, pokud jsme si jisti, že je naše ego nepotřebuje.

 

To samé se vztahuje na lidi. Potřeba jakéhokoli druhu vytváří provazy, které nás připoutávají k lidem a jsou příčinou toho, že s nimi emocionálně manipulujeme. Bezpodmínečná láska nevytvá­ří žádné provazy a nechává ostatní naprosto svobodné a být sami sebou.

 

Andělé touží po tom, aby nám pomohli se osvobodit, odpoutat a učinit sebe i ostatní volné.

 

1. Uvolněte celé tělo a začněte se cítit dobře a pohodlně.

2. Rozhodněte, co nebo koho jste nyní připraveni propustit.

3. Pociťujte to, nebo to spatřete před sebou.

4. Buďte si vědomi všeho, co vás s tím spojuje.

5. Pozvěte anděla, aby toto spojení zpřetrhal a rozpustil provazy až k jejich kořenům. Buďte si vědomi toho, že to můžete pociťovat přímo ve svém hmotném těle.

6. Požádejte tohoto anděla, aby vás zaplnil nějakou vyšší hodnotou, a tak vám pomohl, abyste to nechali ze svého života odejít.

7.  Nadechujte tuto vyšší hodnotu.

8. Poděkujte tomuto andělovi a otevřete oči.

 

 

Jak uzdravit své vnitřní dítě

 

Většina z nás má v sobě své vnitřní dítě, které je uvězněné nebo ztracené a ublížené. Kdykoli ve svém těle pociťujeme bolest, může­me si být jisti tím, že naše vnitřní dítě nám tak říká, že má bolesti, a způsobuje tím trhlinu v proudu naší energie.

 

Když se cítíme být ublížení, ustrašení, plní zloby, závisti, žárli­vosti, umínění nebo ne dost dobří, znamená to, že část našeho já je stále uvězněná v dětství a vytváří v našem životě problémy.

 

Andělé jsou šťastni, když nám mohou pomoci vyléčit tyto uvězněné části nás samých, pokud je o to požádáme.

 

1. Věnujte pár minut tomu, že uvolníte všechny klouby ve svém těle a relaxujete.

2. Nadechněte se příjemně do svého břicha, rozšiřujte ho a pak po­malu vydechněte. Toto několikrát opakujte, dokud se nezačnete cítit velmi příjemně.

3. Vzpomeňte si na to, kdy jste naposledy cítili zlobu, ublížení nebo jste se cítili jakkoli jinak negativně. Uvědomte si, že vyrovnaný moud­rý dospělý člověk tyto emoce nepociťuje. Tyto emoce jsou emocemi vašeho uvězněného dítěte. Pociťte, jak staré je toto dítě ve vás.

4. Když toto dítě naleznete, utište jej a pozvěte léčebné anděly, aby jej uzdravili.

5. Uvolněte se a buďte otevřeni všemu, co andělé dělají, aby vaše dí­tě vyléčili.

6. Když vám vaše dítě vrátí, všimněte si, v čem vypadá jinak a jaký jiný pocit z něho vychází.

7. Poděkujte těmto andělům.

8. Chovejte a milujte své vnitřní dítě.

 

 

Jak uzdravit své předky

 

Generacemi je předáváno skutečně mnoho bolesti a utrpení. Mnoho nevyřešených rodinných vzorců chování pokračuje dál a dál. Existují otázky, které udržují příliš mnoho duší uvězněných v hutném energetickém poli okolo planety Země, což způsobuje, že se musí stále znovu a znovu inkarnovat.

 

Andělé jsou připraveni a touží nám pomoci se osvobodit a osvo­bodit i naše předky.

 

1. Nadechujte dolů až do svých chodidel, dokud v nich nepocítíte tí­ži a příjemný pocit. Pak dýchejte do svých nohou, dokud nejsou ta­ké velmi uvolněné. Totéž udělejte se svýma rukama, zády a tělem.

2. Pozvěte vhodné anděly, aby k vám přišli, a relaxujte v jejich nád­herné energii.

3. Vysvětlete andělům, s jakým vzorcem chování potřebujete po­moci.

4. Představte si živě řadu předků, kteří všichni nesou břemeno to­hoto vzorce chování.

5. Dovolte těmto andělům, aby vás vynesli vesmírem, výš a výš, až uvidíte zářící bílé světlo. V tomto světle přebývá božská Prapodstata.

6. Spolu s anděly poklekněte a požádejte o milost pro sebe a pro své předky.

7. Pokud je vám tato milost poskytnuta, bude vám dáno znamení.

8. S tímto symbolem se vraťte zpět na Zemi a pošlete jej pozpátku řadě svých předků.

9. Poděkujte těmto andělům a otevřete oči.

 

Zdroj: www.vesmirni-lide.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář