Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úryvky z Bible a stránek Kronos

22. 2. 2009

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře kterou Jahve Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: "Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Žena hadovi odvětila: Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady Bůh řekl: 'Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte abyste nezemřeli '" Had ženu ujišťoval: "Nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den kdy z něho pojíte otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé." Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. (Gen 3,1-6)

A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,7-9)

Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. (Zj 12,12)

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. (Žid 2,9)

Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. (Žid 2,14-15)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (J 3,16)

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Řím 6,23)

…na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. (Ez 28,15)

…vyvolte si dnes, komu chcete sloužit… (Joz 24,15)

Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost… (Ez 28,17)

A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." (Iz 14,13-14)

Když byl Jozue u Jericha, rozhlédl se, a hle, naproti němu stojí muž a má v ruce tasený meč. Jozue šel k němu a zeptal se ho: "Patříš k nám nebo k našim protivníkům?"  Odvětil: "Nikoli. Jsem velitel Jahveho zástupu, právě jsem přišel." I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?"  Velitel Jahveho zástupu Jozuovi odpověděl: "Zuj si z nohou opánky, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue tak učinil.

...A když jsem to uslyšel a spatřil, padl jsem na kolena k nohám anděla, který mi to oznamoval.  Ale on mi řekl: "Střez se toho! Jsem jen služebník jako ty a tvoji bratří proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem poklekni!" (Zj 22,8-9)

Pro dobro celého vesmíru po nekonečné věky se musely plně projevit důsledky satanovy vzpoury. Tak mohou být jeho obvinění vůči Boží vládě viděny ve správném světle. Všechny stvořené bytosti mohou poznat, na čí straně je pravda. Jedině tak budou navždy odstraněny jakékoliv pochyby týkající se Božího charakteru, jeho spravedlnosti, milosrdenství a neměnnosti jeho zákona. Tento způsob řešení velkého sporu vyžaduje čas a přináší s sebou utrpení a bolest (automaticky obsažené ve zle). Je to však jediná cesta, jak nastolit ve vesmíru trvalý mír.

Hřích musel projevit svou hrůznou podstatu. Bude však nakonec zničen spolu se svým původcem a s těmi, kdo se přikloní na jeho stranu.

...Způsobím, že z tvého středu vyšlehne oheň a stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky."(Ez 28,18-19)

Zničení satana a jeho stoupenců není Boží mstou. Smrt je totiž přirozeným důsledkem hříchu. Hřích je možno definovat jako narušení vztahu s Bohem. A jelikož Bůh je jediným zdrojem života ve vesmíru, ten, kdo toto životodárné spojení přeruší, umírá. Když odpojíme žárovku od zdroje energie, zhasne...

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.(Řím 6,23)
Hlavní bitevní pole
A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. (Zj 12,9)
 

Satan a jeho stoupenci byli z nebe svrženi na nově stvořenou Zemi. Zde jim Bůh dal prostor pro jejich působení. A na Zemi zaznamenal padlý cherub úspěch. Podařilo se mu svést člověka ke vzpouře proti Stvořiteli a tím se lidé dostali pod satanovu nadvládu. Naše planeta se stala centrem vzpoury proti Bohu a hlavním bitevním polem vesmírného konfliktu. Právě zde satan ukazuje způsob svého vládnutí, právě zde se projevují jeho důsledky. Satan se stal bohem planety Země...

Bůh tohoto světa (satan) oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. (2Kor 4,4)

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2Pt 3,9)

Bojuje se o tebe a o mně. Bůh čeká na to, až se ty i já rozhodneme, na kterou stranu se přidáme. Ale pozor, lhůta pro rozhodnutí je časově omezená. Bůh již brzy ukončí existenci hříchu ve vesmíru.

Dotazujte se Boha, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. (Iz 55,6)

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Jahveho, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Jahve, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete... Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo... (Dt 30,15-19)

 slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo." Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všecko tvořím nové." A řekl: "Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá." (Zj 21,3-5)

zdroj: www.kronos.estranky.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář