Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pamela Kribbe - Správy od Ješua - část 1.

30. 1. 2010

JESHUA, KTO SI TY?

(Rozprava s Jeshua, Október 2002)

Ja som ten, kto bol medzi vami a ktorého ste spoznali ako Ježiša. Nie som Ježiš vašej cirkevnej tradície alebo Ježiš vašich náboženských spisov. Ja som Jeshua-ben-Joseph, žil som ako človek z mäsa a krvi. Dosiahol som KRISTOVO vedomie pred vami, ale bol som v tom podporovaný silami, ktoré presahujú vaše súčasné predstavy. Môj príchod bola kozmická udalosť – sám som sa pre toto dal k dispozícii.

Nebolo to ľahké. Neuspel som vo svojom úsilí odovzdať ľuďom nekonečnosť Božej lásky. Nastali nedorozumenia. Prišiel som príliš skoro, ale niekto prísť musel. Môj príchod bol ako hodenie kameňa do veľkého rybníka. Všetky ryby utečú a kameň sa ponorí do hlbín. Avšak na hladine je možné pozorovať kruhy ešte dlho potom. Dalo by sa povedať, že druh vedomia, ktoré som chcel rozvinúť potom urobilo svoju prácu v podzemí. Povrch bazénu bol neustále sčerený, dobre mienené ale pomýlené výklady rástli, aby sa vzájomne stretávali a bojovali v mojom mene. Tí, ktorých sa dotkla moja energia a pohybovali sa na podnet KRISTOVEJ energie, ju nedokázali naozaj začleniť do svojej psychologickej a fyzickej reality.

Trvalo to dlhú dobu, kým mohla KRISTOVA energia vkročiť na Zem. Ale teraz nadišiel čas. A ja som sa vrátil a hovorím prostredníctvom mnohých, do všetkých a pre každého kto ma chce počuť a tých čo ma prišli pochopiť v tichosti ich srdca. Ja nekážem ani nesúdim. Mojou najúprimnejšou nádejou je hovoriť k vám za obrovskej a neuhasínajúcej prítomnosti Lásky, dostupnej vám v každej chvíli.

Som časťou oveľa väčšieho vedomia, väčšej bytosti, ale ja, Jeshua, som vtelená časť tej bytosti (alebo poľa vedomia). Nemám príliš rád meno Ježiš, pretože sa uchytilo v skreslenej verzii toho za čím som stál. „Ježiš“ je vo vlastníctve cirkevných tradícií a autorít. Bol tvarovaný po stáročia tak, aby zodpovedal záujmom cirkevných otcov, až natoľko, že prevládajúci obraz Ježiša sa teraz natoľko vzdialil od toho čo predstavujem, že by ma naozaj potešilo, ak by ste ho jednoducho dokázali opustiť a uvoľniť ma z tohto dedičstva.

JA SOM Jeshua, človek z mäsa a krvi.

JA SOM váš priateľ a brat.

Som oboznámený s tým aké to je byť človekom v každom smere.

Som učiteľ a priateľ.

Nebojte sa ma. Objímte ma, ako by ste objali niekoho, kto je váš príbuzný.

Sme rodina.

Jeshua, Ježiš a KRISTUS

KRISTOVA energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť pochádza z kolektívnej energie, ktorá prekročila svet duality. To znamená, že ona pozná protiklady dobra a zla, svetla a temnoty, dávania a brania, ako aspekty jednej a tej istej energie. Žiť z reality KRISTOVHO vedomia znamená, že neexistuje žiadny zápas s ničím. Je len úplné prijatie reality. Tento chýbajúci boj alebo odpor je jeho hlavnou črtou. Keďže KRISTUS (alebo KRISTOVA energia) rozpoznáva extrémy všetkých myšlienok, pocitov a činov ako prejav jedinej božskej energie, nemôže byť v spôsobe ktorým zakúša realitu žiadna dualita ani odsudzovanie.

Uveďme príklad. Keď KRISTUS vo vás sleduje ozbrojený konflikt medzi ľuďmi, jeho srdce plače pre osud bitého, ale nesúdi. On cíti bolesť a poníženie pri každej rane, a jeho srdce je plné súcitu, ale nesúdi. Sleduje páchateľa, ktorý má zbraň, ktorý má silu, ktorý spôsobuje bolesť, a cíti … nenávisť a horkosť v jeho vnútri, a jeho srdce trúchli, ale nesúdi. Srdce KRISTA objíme celý výjav s hlboko pociťovaným súcitom, ale bez rozsudku, pretože rozoznáva všetky aspekty ako skúsenosti, cez ktoré sám prešiel. On sám prežil všetky tieto role, páchateľa a obete, pána a otroka, a dospel k pochopeniu, že on nie je žiadnym z nich, ale ten, ktorý je v pozadí oboch.

KRISTOVA energia prešla všetkými energiami duality. Identifikovala sa raz s Temnotou a potom so Svetlom, ale počas toho všetkého, niečo ostalo rovnaké. A keď si uvedomila túto „rovnakosť“, ktorá je základom všetkých skúseností, jej vedomie dosiahlo nový typ Jednoty: bolo „pokrstené“. KRISTOVA energia bola energia, ktorú som vám prišiel ponúknuť.

Kto som bol je pomerne ťažké vysvetliť. Budem sa snažiť to dosiahnuť tak, že rozlíšim medzi troma „identitami“: Jeshua, Ježiš a KRISTUS.

Ja, ten ktorý teraz rozpráva, som Jeshua. Ja som bol ľudská bytosť, ktorá niesla KRISTOVU energiu v mojej inkarnácii na Zemi. Túto energiu je možné tiež nazvať KRISTUS.

Ježiš – v mojej terminológii – je meno pre božského človeka, ktorý bol výsledkom vliatia KRISTOVEJ energie do fyzickej a psychologickej reality Jeshua.

KRISTOVA energia bola vyliata do Jeshua zo sfér Svetla, ktoré sú – z vášho hľadiska – umiestnené v budúcnosti. Ježiš bol človek, ktorý konal zázraky a predniesol proroctvá. Ježiš bol vyslancom zo sfér Svetla, inkarnovaný vo mne. V skutočnosti bol mojim budúcim JA. Ježiš bol, z mojej perspektívy ako človeka Jeshua žijúceho na Zemi, moje budúce JA, ktoré sa stalo jedným s KRISTOVOU energiou. Pretože KRISTUS bol v ňom jasne prítomný a viditeľný, mnohým ľuďom vôkol neho, javil sa im ako božský.

Ja, Jeshua, som bol človek z mäsa a krvi. Jedinečným a do istej miery umelým aspektom „stavby Ježiša“ bolo že som prijal svoje/jeho KRISTOVO JA z budúcnosti. Nestal som sa pokrsteným na základe svojej minulosti a skúseností z nej. Nedosiahol som osvietenie prirodzeným spôsobom, ale takpovediac prostredníctvom zásahu zvonka, vliatím KRISTOVEJ energie z budúcnosti. Súhlasil som, že budem hrať túto úlohu skôr, ako som započal tento život. Súhlasil som, že budem „zatienený“ Ježišovou prítomnosťou, ako akt služby a tiež kvôli hlboko pociťovanej túžbe spoznať skutočnosť mojich najhlbších možností.

Ježiš, moje budúce JA zo sfér Svetla, sa stal jedným s KRISTOVOU energiou. Napriek tomu ale nepredstavoval celú energiu KRISTA tu na Zemi, pretože táto energia obsahuje viac ako je Ježiš. On je jej jednou časťou alebo bunkou.

KRISTUS alebo KRISTOVA energia (je to skôr pole energií ako osoba) je kolektívna energia, ktorá má mnoho aspektov alebo „buniek“, ktoré spolupracujú takým spôsobom, že fungujú ako jeden „organizmus“. Všetky bunky sú jedinečným príspevkom celku a zažívajú sa ako individuality, a tiež ako súčasť celku. Mohli by sme týchto niekoľko aspektov KRISTOVEJ energie nazvať Anjeli alebo Arch-anjeli. Je typické pre Anjelov, že disponujú zmyslom pre individualitu a tiež vysokým stupňom ne-individuality  (angl. selflessness, pozn. prekl.), čo im umožňuje cítiť sa v Jednote s kolektívnymi energiami a byť šťastnými v ich službách. Pojem (Arch)anjel je objasnený v poslednej kapitole série o Pracovníkoch Svetla („Vaše Svetelné Ja“).

Ježišove poslanie na Zemi

Ježiš bol energia z budúcnosti, ktorá prišla na Zem priniesť Osvietenie a poznanie ľudstvu. Prišiel z iného sveta alebo dokonca dimenzie a priniesol so sebou pozdvihnutú energiu tejto reality. Jeho uvedomenie vlastného VYŠŠIEHO JA ostalo počas jeho inkarnácie na Zemi nedotknuté. Vďaka jeho Prítomnosti vo mne, Jeshua, som si ja mohol poľahky uvedomiť pružnosť hmotných zákonov a „konať zázraky“.

Dôvodom prečo prišla osobnosť Ježiš/Jeshua na Zem bolo vytvorenie otvoru alebo dverí do iného stavu vedomia. Chcel som uviesť príklad možností, ktoré sú dostupné každej ľudskej bytosti.

Vo sférach Svetla, z ktorých Ježiš prišiel, bolo pociťované, že Zem sa vydala smerom, ktorý by skončil veľkou temnotou a seba-odcudzením duší, ktoré sa zapojili do pozemského experimentu. Bolo rozhodnuté, že bude daný mocný impulz pre zmenu, ktorý ľudským bytostiam jasne ukáže možnosti, ktoré sú im dostupné. Zoslaním energie osobnosti Ježiša, sme chceli ľudským bytostiam nastaviť zrkadlo a pripomenúť im ich vlastný božský pôvod a skryté možnosti, ktoré nesú vo svojom vnútri. Možnosti Mieru, Slobody a majstrovstva nad sebou.

Každá ľudská bytosť je pánom jej vlastnej reality. Vytvárate si svoju realitu po celý čas. Ste schopní opustiť biednu a neuspokojivú realitu a umožniť Svetlu vstúpiť a premeniť vaše Tvorenie. Človek je svojim vlastným pánom, ale má sklon odovzdávať svoju moc vonkajším autoritám, ktoré tvrdia že poznajú pravdu a že chcú pre vás to najlepšie. Toto sa deje v politike, medicíne, vzdelaní a tak ďalej. Tiež vás „zábavný priemysel“ je plný falošných obrazov šťastia, úspechu a krásy, ktoré neslúžia nikomu s výnimkou tých, ktorí ich vytvorili. Zamysleli ste sa niekedy koľko peňazí sa vynakladá len na vytváranie obrazov? V médiách, novinách, filmoch, v rozhlase a televízii, obrazy sa šíria neustále. Odkiaľ tieto obrazy pochádzajú? Prečo sú tu? Kto ich navrhuje?

Obrazy sú prostriedky šírenia moci nad ľuďmi. Obrazy dokážu ľudí robiť poddajnými a odpojenými od ich skutočných potrieb, bez použitia fyzickej sily alebo násilia. Obrazy dokážu ľudí donútiť dobrovoľne odovzdať ich vlastnú moc a seba-hodnotenie. Klamú vás takým spôsobom, že nie je treba vás násilne nútiť do ničoho, prijmete hodnoty vykreslené obrazom za vlastné a podľa toho konáte. To je to, čo by sme nazvali neviditeľné ovládanie mysle a je to na dennom poriadku vo vašich „slobodných“ západných spoločnostiach.

Funkciou Svetla je v prvom rade priniesť jasnosť, uvedomenie a priehľadnosť do neviditeľných štruktúr myšlienok a pocitov, ktoré tvarujú váš život. Svetlo je protikladom ovládania mysle. Tam, kde do reality vstupuje Svetlo, láme putá moci a autority a rúca hierarchie na nich založené. Zdvíha zneužitie moci do Svetla a oslobodzuje ľudí od klamstva a ilúzií, ktoré im odobrali moc pre samourčenie.

Ježiš bol v čase, keď žil, hrozbou pre vládny poriadok. Tým, čo hovoril ľuďom a tým čo vyžaroval, spôsobil, že štruktúry moci boli videné také ako naozaj boli. To bolo pre existujúce hierarchie neznesiteľné a neprijateľné.

Úloha Pracovníka Svetla, ktorú na seba Ježiš zobral, bola ťažká, hlavne pre mňa, Jeshua, ľudskú bytosť, ktorá súhlasila, že bude niesť túto intenzívnu jasnú energiu vo svojom živote. Ja, Jeshua, som bol takmer zatienený silou prítomnosti Ježiša, prítomnosti môjho budúceho JA! Hoci ma to naplnilo veľkým vhľadom, láskou a inšpiráciou, bola to silná výzva fyzicky niesť alebo „udržať“ túto energiu. Nemohol som úplne začleniť jeho energiu to mojej fyzickej bytosti – bunky môjho tela neboli na to ešte „pripravené“ - takže na fyzickej úrovni sa moje telo vyčerpalo z toho, že nieslo intenzívne energie Svetla.

Okrem fyzického aspektu existovala tiež psychologická záťaž nosenia KRISTOVEJ energie. Bolo pre mňa veľmi ťažké ako je prirodzenosť KRISTOVEJ energie často nepochopená, dokonca aj mojimi najbližšími priateľmi alebo „učeníkmi“. Ako ľudská bytosť, ktorou som bol, som sa niekedy stával zúfalým a pochybujúcim o hodnote Cesty, pre ktorú som sa zaviazal. Cítil som že svet nie je pripravený na KRISTOVU energiu. Cítil som, že jej podstata nebola rozpoznaná. Ježiš bol vo svojej dobe skutočne priekopníkom.

Výsledky príchodu Ježiša na Zem

Príchodom Ježiša na Zem bolo zasiate semeno. Bolo to semeno KRISTOVEJ energie. Ľudia boli pohnutí tým, čo som povedal a vykonal, a podvedome, na úrovni duše, rozpoznali KRISTOVU energiu. Hlboko v ich dušiach, sa rozvírila spomienka. Niečoho sa to dotklo a dalo to do pohybu.

Na povrchu, na úrovni toho, čo je možné vidieť a cítiť vo fyzickom svete, vytvoril môj príchod mnoho nepokojov. Na základe zákona duality, silné vyliatie Svetla spôsobí silné reakcie od Temnoty. Toto je otázkou obyčajnej logiky. Svetlo je konfrontácia. Chce rozbiť štruktúry moci a oslobodiť uväznené energie. Temnota je energia, ktorá chce potláčať a ovládať. Takže tieto dve energie majú protikladné záujmy. Tam, kde jedna získa na moci, druhá oplatí úder, aby sa bránila a znovu získala rovnováhu. Preto môj príchod na Zem tiež spôsobil mnoho bojov a násilia, ako protireakcie na Svetlo, ktoré som prišiel šíriť.

Prenasledovanie mojich nasledovníkov, skorých Kresťanov, je jedným príkladom takejto násilnej protireakcie. Ale Kresťania samotní, zakladatelia Cirkvy, sa nevyhýbali násiliu ani v ich úsilí o rozšírenie môjho učenia. Pomyslite na krížové výpravy a Inkvizíciu. V mene KRISTA boli vykonané najbarbarskejšie činy temnoty, kresťanmi rovnako ako nekresťanmi.

Majstri Svetla, ktorí sa rozhodli poslať ma ako vyslanca na Zem, si boli vedomí, že intenzívna a bezprecedentná energia Ježiša môže vyvolať silné reakcie Temnoty. Ježiš prenikol do reality Zeme ako kométa. Zo sfér Svetla, od energií, ktoré boli hlboko znepokojené nad Zemou a jej obyvateľmi, to bol určitý druh núdzového opatrenia. Bol to posledný pokus o zmenu cesty, ktorou sa Zem vydala, cesty prerušovaných cyklov nevedomosti a deštrukcie, ktoré sa neustále opakovali.

Výsledky boli nejednoznačné. Na jednej strane Svetlo Ježiša vyvolalo viac Temnoty (cestou protireakcie). Na druhej strane, semeno KRISTOVHO vedomia bolo zasadené v srdciach množstva ľudí. Dôležitým účelom môjho príchodu bolo prebudenie duší Pracovníkov Svetla na Zemi. (Pre vysvetlenie pojmu Pracovník Svetla pozri ďalší channelovaný materiál). Oni by mali byť najviac citliví a vnímaví na moju energiu, avšak tiež mnoho z nich sa stratilo v hustote a temnote pozemskej roviny. Pracovníci Svetla sú v skutočnosti Vyslancami Svetla s rovnakým poslaním ako Ježiš. Rozdielom je, že počas ich inkarnácie vo fyzickom tele sú menej napojení na svoje širšie BOŽSKÉ JA ako som bol ja. Sú viac viazaní karmickou záťažou a ilúziami pozemskej roviny. Ježiš neniesol žiadnu karmickú záťaž z minulosti, a preto sa mohol poľahky udržiavať v dotyku so svojou božskosťou. Bol tu trochu umelým spôsobom, prítomnosť z budúcnosti, jestvujúci tu aj tam v jednom čase.

Vedomie bytostí Svetla, ktoré sa spoločne rozhodli „vložiť“ energiu Ježiša do pozemskej reality v čase, bolo dokonalé a vševedúce. Každá vedomá bytosť je neustále v procese vývoja a pochopenia seba samej. Medzi ľuďmi existuje pretrvávajúce presvedčenie, že všetko je predurčené akýmsi Božím Plánom, za touto vierou je pojem vládnuceho vševedúceho Boha. Tento pojem je nesprávny. Neexistuje predurčenie nejakou vonkajšou silou. Existujú len pravdepodobnosti, ktoré sú výsledkom vnútorných rozhodnutí, ktoré konáte vy sami. Môj príchod na Zem bol založený na rozhodnutí kolektívnej energie Svetla, ktorej bol Ježiš súčasťou. Bola to voľba, ktorá v sebe obsahovala riziká a nepredvídateľný výsledok.

Kolektívna energia Svetla, o ktorej hovorím je anjelska ríša, ktorá je hlboko prepojená s ľudstvom a Zemou. V skutočnosti vy ste ich súčasťou a nie ste od nich vôbec oddelení, ale vyjadrujeme sa teraz multidimenzionálne, t.j. na úrovni vedomia, ktoré je mimo rámec vášho lineárneho času. V inom rozmere alebo časovom rámci, ste vy týmito anjelmi, ktorí tvoria sféry Svetla, z ktorých bol Ježiš zoslaný na Zem (pozri poslednú kapitolu série o Pracovníkoch Svetla -„Vaše Svetelné JA“ - za účelom hlbšieho vysvetlenia multidimezionality a vašej anjelskej podstaty). Vy – Pracovníci Svetla – ste oveľa viac prepojení s „udalosťou príchodu Ježiša“, tohto vyliatia KRISTOVEJ energie na Zem, ako predpokladáte. Bolo to do určitej miery kolektívne úsilie, ku ktorému ste vy všetci prispeli, a ktorého som bol ja, Jeshua, viditeľným, fyzickým predstaviteľom.

Mojim odkazom bolo, že KRISTOVA energia je prítomná vo všetkých ľudských bytostiach ako semienko. Ak ku mne vzhliadate ako k nejakému druhu autority, nepochopili ste môj odkaz.

Prial som si a stále si prajem vyzvať vás, aby ste verili v seba, aby ste našli Pravdu vo svojom srdci, a neverili žiadnej autorite mimo vás.

Paradoxom je, že oficiálne Kresťanské náboženstvo ma umiestnilo mimo vašej reality ako nejakú autoritu, ku ktorej sa treba modliť a poslúchať ju. Toto je úplný opak toho, čo bolo mojim zámerom. Mojim zámerom bolo ukázať vám, že vy sami môžete byť živým KRISTOM.

Žiadam vás teraz, aby ste spoznali KRISTA vo svojom vnútri a vrátili sa ku mne, ľudkovia moji.

JA SOM Jeshua, človek z mäsa a krvi, a som naozaj priateľ a brat vás všetkých.

*  *  *

 

NOVÁ ZEM

V tento deň a vek prebieha na Zemi premena. Je to úsvit nového vedomia, ktoré skôr či neskôr nadobudne hmotný tvar. Ako presne táto premena dopadne, aký tvar nadobudne, to nie je isté. Budúcnosť je vždy neurčitá. Jediná vec, ktorá je skutočne daná je tento moment: TERAZ. Zo žriedla TERAZ pramenia nespočetné možné cesty, nekonečná sieť možných budúcností.

Na základe minulosti môžeme predpovedať, že určitá budúcnosť je viac pravdepodobná ako iná, ale voľba je vždy na vás. Ste to vy, kto rozhoduje, či dovolíte minulosti určovať vašu budúcnosť! Predpovede sú vždy založené na pravdepodobnosti. Pravdepodobnosti súvisia s minulosťou. Je vo vašej moci, ako ľudskej bytosti, rozísť sa s minulosťou, zvoliť si nový smer. Ste obdarení slobodnou vôľou. Máte moc sami seba zmeniť, pretvoriť sa. V tejto sile spočíva vaša božskosť. Je to moc tvoriť z ničoho (tvoriť ex nihilo). Táto božská moc náleží do samotnej podstaty toho, kým ste.

Keď hovoríme o tomto dni a veku ako veku premeny, nikdy nezabudnite, že vy ste pánmi vašej vlastnej reality. Neexistuje taká vec ako predurčený Plán alebo Kozmická Sila, ktorá vládne nad individuálnou cestou vašej duše, alebo vašou individuálnou mocou tvoriť si vlastnú realitu. Nefunguje to týmto spôsobom. Každá duša na Zemi prežije túto premenu spôsobom, ktorý vyhovuje jej vlastným vnútorným sklonom. Jestvuje mnoho realít. Realita, ktorú si zvolíte bude zodpovedať vašim vnútorným potrebám a túžbam.

To čo robí túto dobu (približne 1950 – 2070) zvláštnou je, že sa končia dva rôzne cykly vedomia: osobný cyklus (alebo skupina osobných cyklov) a planetárny cyklus. Naplnenie týchto cyklov sa prekrýva, takže jeden posilňuje druhý.

Pre časť ľudstva sa blíži dokončenie ich osobného cyklu pozemských životov. Väčšina duší zapojených v tomto dokončení sú Pracovníci Svetla. O tejto skupine duší Pracovníkov Svetla budeme hovoriť oveľa podrobnejšie. Tu by sme radi vysvetlili podstatu planetárneho cyklu: čo to znamená prechádzať ním a čo je účelom prežívania týchto pomerne zložitých životov na Zemi.

Osobný karmický cyklus

Pozemské životy, ktoré zažívate sú časťou väčšieho cyklu vašej duše. Tento cyklus bol navrhnutý, aby vám umožnil naplno prežívať dualitu. V rámci tohto cyklu ste prežili aké to je byť muž a žena, byť zdravý a chorý, byť bohatý alebo chudobný, byť „dobrý“ a „zlý“. V niektorých životoch ste boli intenzívne zapojení do hmotného sveta, boli ste statkárom, robotníkom alebo remeselníkom. Existovalo viac duchovne zameraných životov, v ktorých ste v sebe niesli silné povedomie vášho duchovného pôvodu. V tých životoch ste boli často priťahovaní náboženským volaním. Tiež boli životy, v ktorých ste skúmali oblasť svetskej moci, politiku atď. Mohli medzi nimi byť aj životy oddané umeleckému seba-vyjadreniu.

Duše majú často, v priebehu všetkých týchto životov, sklon špecializovať sa na niečo. Toto je možné jasne rozpoznať v ľuďoch, ktorí vlastnia prirodzený dar v určitej oblasti. Zdá sa že tu majú nadanie, dokonca už ako dieťa, ktoré potrebuje len aby bolo v pravej chvíli prebudené, a ktoré sa potom poľahky rozvíja.

Duše Pracovníkov Svetla sú často priťahované k náboženským životom a prežili mnoho životov ako mnísi, mníšky, kňazi, šamani, čarodejnice, médiá atď. Sú priťahovaní k tomu, aby sa stali prostredníkmi medzi hmotnými, duševnými a duchovnými ríšami. A preto sa rozvinuli a stali odborníkmi v tejto oblasti. Keď cítite toto volanie, toto silné nutkanie, zapojiť sa do duchovnosti, dokonca aj keď to nezapadá do vášho bežného denného života, je veľmi dobre možné, že ste časťou tejto rodiny Pracovníkov Svetla.

Žitie na Zemi vám poskytuje možnosť naplno prežívať aké to je byť človekom. Teraz sa môžete spýtať:

Čo je také zvláštne na bytí človekom? Prečo by som to chcel zažívať?

Ľudská skúsenosť je rozmanitá a intenzívna súčasne. Keď žijete ľudský život, ponoríte sa dočasne do ohromného poľa fyzických vnemov, myšlienok a pocitov. Vďaka dualite prítomnej v tomto poli, je vo vašich zážitkoch veľký kontrast a intenzita, omnoho väčší ako keď ste na astrálnych rovinách, ako to nazývate. (Toto sú roviny, do ktorých vstupujete potom ako zomriete a kde zotrvávate medzi životmi). Môže to byť pre vás ťažké si to predstaviť, ale mnoho bytostí na našej strane by rady boli vo vašej koži. Rady by boli ľuďmi, aby mohli získavať ľudské skúsenosti. Ľudská skúsenosť má v sebe určitý druh naozajstnosti, ktoré je pre ne neoceniteľná. Hoci ony môžu tvoriť nespočetné reality silou svojej predstavivosti, poskytuje im to menej uspokojenia ako vytvorenie jednej „naozajstnej“ skutočnosti na Zemi.

Na Zemi je proces tvorenia často bojom. Obyčajne sa počas uskutočňovania svojich snov stretávate s množstvom odporu. Mentálny druh tvorenia v astrálnom svete je omnoho ľahší. Medzi myšlienkou na niečo a jeho skutočným vytvorením nie je časové zdržanie. Naviac môžete vytvoriť ľubovoľnú skutočnosť akú chcete alebo dokážete vymyslieť. Nejestvujú žiadne hranice. V momente ako si predstavíte krásnu záhradu, je tam pre vás a môžete do nej vstúpiť.

Zrodiť myšlienku na Zemi, urobiť ju skutočnosťou v hmotnom svete, vyžaduje viac úsilia. Vyžaduje to silný zámer, vytrvalosť, jasnosť mysle a dôverujúce srdce. Na Zemi sa musíte vysporiadať s pomalosťou a neústupnosťou hmotného sveta. Musíte sa vysporiadať s protichodnými impulzmi vo vás: s pochybnosťami, zúfalstvom, nedostatkom poznania, stratou viery, atď. Tvorivý proces môže byť zdržovaný alebo dokonca zlyhať kvôli ktorémukoľvek z týchto prvkov. A predsa práve tieto problémy, či dokonca zlyhania, sú samotným dôvodom, ktorý robí skúsenosti pozemského života takými cennými. V tomto procese sú výzvy, ktoré stretávate vašimi najväčšími učiteľmi. Dávajú pozemským skúsenostiam dôkladnosť, ktorá je omnoho hlbšia a širšia ako tvorivý proces bez námahy na astrálnych rovinách. Toto tvorenie bez námahy rodí bezvýznamnosť. Astrálne bytosti, ktoré ešte neprežili životy na Zemi to vedia a chápu.

Často sa stávate znechutenými a dokonca zúfalými kvôli nepoddajnej povahe vašej reality. Tak často realita neodpovedá na vaše priania a nádeje. Tak často sa zdá, že vaše tvorivé zámery končia v bolesti a sklamaní. Avšak v nejakom bode nájdete ten kľúč k pokoju a šťastiu. Nájdete ten kľúč vo vašom srdci. A keď ho nájdete, radosti ktorá na vás dopadne, sa nevyrovná nič čo bolo vytvorené na astrálnych rovinách. Bude to zrodom vášho majstrovstva, vašej božskosti.

Extáza, ktorú zažijete keď sa vaša božskosť prebudí vám poskytne moc vyliečiť sa. Táto božská láska vám pomôže zotaviť sa z hlbokých rán, ktoré ste utrpeli počas vašich životov na Zemi.

Potom budete schopní liečiť druhých, ktorí prekonali rovnaké skúšky a trápenia. Rozpoznáte ich bolesť. Uvidíte ju v ich očiach. A budete schopní ich viesť na ich ceste k božskosti.

Účel prechodu cez dualitu

Prosím nepodceňujte význam vašich životov na Zemi. Vy patríte medzi najtvorivejšie, najpokročilejšie a najodvážnejšie časti Boha (Všetkého-Čo-Je). Ste prieskumníci neznáma a tvorcovia nového. Vaše prieskumy v ríši duality slúžili účelu, ktorý ďaleko presahuje vaše predstavy. Je ťažké vám vysvetliť najhlbší význam vašich ciest, ale môžeme povedať, že vy ste vytvorili nový druh vedomia, taký ktorý predtým neexistoval.

Toto vedomie bolo prvýkrát vyjadrené KRISTOM, keď chodil po Zemi. Toto vedomie, ktoré ja nazývam KRISTOVO vedomie, je výsledkom duchovnej alchýmie. Fyzická alchýmia je umenie premeny olova na zlato. Duchovná alchýmia je umenie premeny temnej energie na „tretiu energiu“, duchovné zlato prítomné v KRISTOVEJ energii.

Prosím všimnite si, že my nehovoríme, že účelom je premeniť Temnotu na Svetlo, alebo zlo na dobro. Temnota a Svetlo, zlo a dobro sú prirodzené protiklady, existujú jedno vďaka druhému.

Duchovná alchýmia prináša „tretiu energiu“, druh vedomia, ktoré zahŕňa obe polarity prostredníctvom energií lásky a porozumenia. Skutočným zmyslom vašej cesty nie je aby Svetlo porazilo Temnotu, ale ísť za hranice týchto protikladov a vytvoriť nový druh vedomia, ktoré dokáže zachovať Jednotu za súčasnej prítomnosti Svetla a Temnoty.

Vysvetlíme tento pomerne náročný bod pomocou metafory. Predstavte si že sa potápate v hlbokom mori a hľadáte perlu. Znova a znova sa ponárate do oceánu, aby ste našli túto perlu, o ktorej každý hovorí, ale nikto ju v skutočnosti nevidel. Šíria sa reči, že dokonca ani Boh, Hlavný Potápač, sa tejto perly nikdy nedotkol.

Ponáranie sa do oceánu je plné nebezpečenstiev, pretože by ste sa mohli stratiť alebo ponoriť príliš hlboko na to, aby ste sa stihli znova nadýchnuť. Napriek tomu vytrváte a ponárate sa do tohto oceánu znova a znova, pretože ste odhodlaní a inšpirovaní. Ste šialení?

Nie, ste prieskumníci nového.

Tajomstvo je: v procese hľadania perly, ju tvoríte. Perla je duchovné zlato KRISTOVHO vedomia. Perla ste vy, premenení skúsenosťami duality.

To čo tu máme je naozaj paradox: skúmaním Nového, to vytvárate. Stali ste sa perlou Božského tvorenia.

Boh nemal inú možnosť ako to spraviť, lebo to čo ste sa pokúšali nájsť ešte neexistovalo, musí to byť vytvorené vami. Prečo sa Boh toľko zaujímal o vytvorenie niečoho nového? Dovoľte nám o tom vypovedať tak jednoducho ako je len možné.

Za prvé, Boh bol celý DOBRÝ. Dobro bolo vo všetkom a všade vôkol. V skutočnosti, keďže neexistovalo nič iné, boli veci tak trocha statické. Jeho stvoreniu chýbala živosť, chýbala mu možnosť rastu a rozširovania. Mohli by ste povedať, že bolo zaseknuté.

Na to, aby vytvoril zmenu, aby vytvoril možnosť pre zmenu a rast, musel Boh vo svojom stvorení zaviesť Prvok odlišný od Dobra, ktoré všetko prestupovalo. Toto bolo pre Boha veľmi ťažké, lebo ako môžete vytvoriť niečo, čo nie ste vy? Ako môže Dobro vytvoriť Zlo? Nemôže. Takže Boh musel prísť, takpovediac, s nejakým trikom. Tento trik sa nazýva Nevedomosť.

Nevedomosť je prvok, ktorý je protikladom Dobra. Vytvára ilúziu bytia mimo Dobra, bytia oddeleného od Boha. „Neznalosť toho kým ste“ je motiváciou pre zmenu, rast a rozširovanie vo vašom Vesmíre. Nevedomosť rodí strach, strach rodí potrebu ovládať, potreba ovládať rodí boj o moc a to sú všetky podmienky pre to, aby mohlo „Zlo“ prekvitať. Tak bolo ustanovené javisko pre bitvu Dobra a Zla.

Boh potreboval dynamiku protikladov, aby dostal svoje tvorenie zo „zaseknutia“. Môže to byť pre vás veľmi ťažké pochopiť, pri pohľade na všetko utrpenie spôsobené nevedomosťou a strachom, ale Boh dáva týmto energiám veľkú hodnotu, keďže mu poskytli spôsob prekročiť seba Samého/Samu.

Boh vás žiada, vás, ktorí patríte medzi Jeho/Jej najkreatívnejších, najpokročilejších a najodvážnejších, aby ste prijali závoj Nevedomosti. Aby ste mohli zažívať dynamiku protikladov tak dôkladne, ako je to možné, boli ste dočasne presiaknutí zabudnutím na vašu skutočnú povahu. Súhlasili ste s tým, že sa ponoríte do tejto Nevedomosti, ale tento fakt bol rovnako prekrytý závojom Zábudlivosti. Takže teraz často preklínate Boha za to, že ste v tejto situácii: ťažkosti, Nevedomosť – a my tomu rozumieme. Avšak v podstate: vy ste Boh, Boh je vy.

Napriek všetkým ťažkostiam a ľútosti, hlboko vo vás je stále pocit záujmu a vzrušenia zo žitia v dualite, z prežívania a vytvárania Nového. Toto je pôvodné vzrušenie Boha, dôvod kvôli ktorému v prvom rade Boh začal svoju Cestu prostredníctvom vás.

Keď ste začali svoju Cestu, stretli ste Zlo (strach a Nevedomosť) a mali ste vo vašej mysli len chabú spomienku na Dobro (Domov). Začali ste bojovať so strachom a Nevedomosťou, zatiaľ čo ste túžili po Domove. Avšak vy sa nevrátite Domov v zmysle, že by ste sa vrátili do stavu, v ktorom ste boli vo vašej minulosti. Pretože stvorenie sa zmenilo vďaka vašej Ceste.

Koncom vašej Cesty bude to, že sa stanete väčším ako dobro a zlo, Svetlo a Temnota. Vy vytvoríte tretiu energiu, KRISTOVU energiu, ktorá zahŕňa a presahuje obe. Vy rozšírite stvorenie Boha. Vy budete Nové Stvorenie Boha. Boh prekročí Seba, keď sa KRISTOVO vedomie úplne zrodí na Zemi.

KRISTOVO vedomie neexistovalo pred „ľudskou skúsenosťou“. KRISTOVO vedomie je vedomím toho, kto prešiel mnohovrstevnatou skúsenosťou duality, zmieril sa s ňou a dostal sa „na druhú stranu“. On bude obyvateľom Novej Zeme. Tento opustí dualitu. Ona rozpozná a objíme svoju vlastnú božskosť. On sa stane jedným so svojim božským JA. Ale jeho božské JA bude iné ako bolo predtým. Bude hlbšie a bohatšie, ako vedomie z ktorého sa zrodilo. Alebo by sme mohli povedať: Boh sa Sám/Samu seba obohatil tým, že prešiel cez skúsenosť duality.

Tento príbeh je zjednodušený a skreslený, ako je ilúziou času a oddelenosti skreslené všetko čo povieme. Tieto ilúzie slúžili hodnotnému účelu. Ale nadišiel čas prekročiť ich rámec. Prosím snažte sa cítiť energiu za našimi slovami, príbehmi a metaforami. Táto energia je v istom zmysle vaša vlastná. Je to energia vašich budúcich KRISTOVÝCH JA, ktorá hovorí mojim, Jeshuovím, prostredníctvom. Čakáme na vás, kým sa k nám pridáte.

Ako prekonať dualitu – dokončenie karmického cyklu

Váš pozemský cyklus životov sa skončí, keď už vás hra duality nebude ďalej držať. Základom dualistickej hry je, že sa stotožňujete s určitou pozíciou na ihrisku polarít. Stotožňujete sa s tým, že ste chudobní alebo bohatí, slávni alebo pokorní, muž alebo žena, hrdina alebo zloduch. Skutočne na tom moc nezáleží, ktorú úlohu hráte. Pokiaľ sa stotožňujete s úlohou herca na javisku, dualita vás pevne drží.

To samozrejme nie je zle. V určitom zmysle to tak bolo myslené. Mali ste zabudnúť na svoje pravé JA. Aby ste zažili všetky aspekty duality, bolo nutné, aby ste zúžili svoje vedomie na určitú úlohu v dráme pozemského života.

A hrali ste dobre. Stali ste sa tak polapení vo vašich úlohách, že ste úplne zabudli na pôvodný cieľ a účel prechodu cez tento cyklus životov. Zabudli ste na seba natoľko, že ste brali hry a drámy duality ako jedinú existujúcu realitu. Nakoniec vás to urobilo veľmi osamelými a plnými strachu, čo nie je prekvapivé, keďže samotná hra duality, ako bolo poznamenané v predchádzajúcej sekcii, je založená na prvkoch Nevedomosti a strachu.

Aby ste pochopili fungovanie duality vo vašom každodennom živote, chceli by sme spomenúť niekoľko typických znakov hry duality.

Charakteristické rysy hry duality

1) Váš citový život je vo svojej podstate nestabilný

Nie je prítomné žiadne emocionálne ukotvenie, keďže ste stále na „hornom“ alebo „dolnom“ póle určitej nálady. Ste nahnevaní alebo odpúšťajúci, uzkoprsí alebo veľkorysí, depresívni alebo nadšení, veselí alebo smutní. Vaše emócie neustále kolísajú medzi dvoma krajnosťami. Zdá sa že máte len obmedzenú kontrolu nad týmito výkyvmi.

2) Intenzívne sa venujete vonkajšiemu svetu

Je pre vás veľmi dôležité ako vás hodnotia iní ľudia. Vaše seba-hodnotenie závisí na tom čo vám o vás zrkadlí vonkajší svet (spoločnosť alebo vaši milovaní). Snažíte sa žiť podľa ich štandardov toho čo je správne a čo nesprávne. Veľmi sa o to snažíte.

3) Máte silné názory na to čo je dobré a čo je zlé

Posudzovanie vám dáva pocit bezpečia. Život je tak dobre organizovaný, keď si človek rozdelí činy, myšlienky a ľudí na správnych a nesprávnych.

Všetky tieto vlastnosti majú spoločné to, že v ničom čo konáte a cítite nie ste úplne prítomní. Vaše vedomie zotrváva na vonkajších vrstvách vašej bytosti, kde je riadené na strach orientovanými vzorcami myslenia a správania.

Dovoľte aby sme uviedli príklad. Ak ste zvyknutí byť po celý čas milí a príjemní, prejavujete vzorec správania, ktorý nepramení z vašej vnútornej bytosti. V skutočnosti potláčate signály z vašej vnútornej časti. Snažíte sa žiť podľa očakávaní niekoho iného, aby ste nestratili ich lásku, obdiv alebo starostlivosť. Reagujete zo strachu. Obmedzujete sa vo svojom vyjadrení. Avšak tá časť vás, ktorá nie je vyjadrená, bude žiť svoj vlastný skrytý život a bude vytvárať vo vašej bytosti únavu a nespokojnosť. Môže byť vo vás prítomný hnev a podráždenosť, ktorého si nikto, dokonca ani vy, nie je vedomý!

Cesta von z tohto stavu seba-popierania vedie cez vytvorenie spojenia s potlačenými a skrytými časťami vo vás.

Spojenie s potlačenými a skrytými časťami vo vás nie je ťažké v zmysle, že by vyžadovalo určité schopnosti alebo vedomosti. Nerobte z „cesty do vnútra“ náročný proces, ktorý vás iní musia učiť alebo ho pre vás musia robiť. Môžete to spraviť sami a nájdete si vlastné cesty ako to vykonať. Motív a zámer sú ďaleko dôležitejšie ako schopnosti a metódy. Ak chcete naozaj spoznať samého seba, ak ste odhodlaní ísť hlboko dovnútra a zmeniť myšlienky a emócie strachu, ktoré vám bránia na vašej ceste ku šťastnému a naplnenému životu, urobíte to akoukoľvek metódou, ktorá sa naskytne.

Vzhľadom na to, čo bolo povedané, by sme vám radi ponúkli jednu jednoduchú meditáciu, ktorá vám môže pomôcť dostať sa do dotyku s vašimi emóciami.

Venujte chvíľu uvoľneniu svalov na ramenách a krku. Posaďte sa vzpriamene a položte chodidlá na podlahu. Zhlboka sa nadýchnite.

Predstavte si seba ako kráčate na ceste krajinou pod širokým otvoreným modrým nebom. Započúvajte sa do zvukov prírody a precíťte vietor vo vlasoch. Ste slobodní a šťastní. Náhle zbadáte ďalej na ceste deti, ktoré bežia smerom k vám. Približujú sa k vám. Ako reaguje na tento pohľad vaše srdce?

Potom sú deti pred vami. Koľko ich je? Ako vyzerajú? Sú to chlapci, dievčatá alebo oboje?

Všetky ich pozdravíte. Povedzte im akí ste šťastní, že ich vidíte. Potom nadviažte kontakt s jedným dieťaťom, s tým, ktoré sa vám pozerá do očí. Ona alebo on má pre vás správu. Je napísaná v jeho/jej očiach. Dokážete ju prečítať? Čo vám chce povedať? Prináša vám energiu, ktorú práve teraz potrebujete. Nazvite energiu, ktorú vám toto vnútorné dieťa prišlo priniesť a nesúďte ho. Jednoducho mu alebo jej poďakujte a opustite predstavu.

Znova preciťujte Zem pevne pod svojimi chodidlami a chvíľu zhlboka dýchajte. Práve ste sa spojili so svojou skrytou časťou.

Môžete sa vrátiť k tejto scéne kedykoľvek chcete a porozprávať sa trebárs tiež s iným dieťaťom.

Vydaním sa do vnútra a kontaktovaním svojich skrytých, potlačených častí, sa stávate viac prítomnými. Vaše vedomie sa pozdvihuje nad vzorce myšlienok a správania motivované strachom, ktoré ste považovali za samozrejmosť po takú dlhú dobu. Preberá za seba zodpovednosť. Postará sa o žiaľ, hnev a zranenia vo vašom vnútri, ako sa rodič stará o svoje dieťa. Tento proces popíšeme podrobnejšie na inom mieste (pozri kapitolu Pracovník Svetla).

Charakteristické črty opustenia duality

1) Načúvate hlasu svojej duše, ktorá k vám prehovára prostredníctvom vašich pocitov.

2) Konáte podľa tohto hlasu a vytvárate zmeny, ktoré si praje uskutočniť vaša duša.

3) Oceňujete čas v tichosti osamote, pretože len v tichu môžete počuť šepkanie vašej duše.

4) Spochybňujete autoritu vzorcov myslenia a pravidiel správania, ktoré zabraňujú slobodnému vyjadreniu vašej skutočnej inšpirácie a úsilia.

Zlomový bod v opustení duality

Váš pozemský cyklus životov sa blíži ku koncu, keď je vaše vedomie schopné udržať všetky skúsenosti duality vo svojich rukách, pričom zostáva sústredné a úplne prítomné. Kým sa stotožňujete s jedným aspektom duality radšej ako s druhým (so Svetlom v protiklade s Temnotou, s bohatstvom v protiklade s chudobou atď.) je vaše vedomie rozkývané. Karma nie je ničím iným ako prirodzeným harmonizátorom pre výkyvy, v ktorých je vaše vedomie zapadnuté. Svoje väzby na karmický cyklus uvoľníte, keď vaše vedomie nájde svoj pevný bod v nehybnom strede hojdačky.

Tento stred je výstupným bodom z karmického cyklu. Prevládajúce pocity v tomto strede sú kľud, súcit a tichá radosť. Grécki filozofi mali zážitky tohto stavu, ktorý nazývali ataraxia: neochvejnosť.

Posudzovanie a strach sú energie, ktoré vás najviac odvádzajú zo stredu. Ako viac a viac opúšťate tieto energie, stávate sa tichšími a otvorenými vo vnútri. Skutočne vstupujete do iného sveta, inej roviny vedomia.

Toto sa prejaví vo vašom vonkajšom svete. Často nastane čas na zmenu a rozlúčenie sa s tými aspektmi vášho života, ktoré VÁS viac nevyjadrujú. Veľké otrasy môžu nastať v oblasti vzťahov a práce. Často sa celý váš životný štýl obráti naruby. Z nášho pohľadu je toto prirodzené, keďže vnútorné zmeny vždy prechádzajú zmeny vo vašom vonkajšom svete. Vaše vedomie vytvára hmotnú skutočnosť, v ktorej sa nachádzate. Je to vždy týmto spôsobom.

Uvoľnenie zovretia duality zaberá čas. Odhalenie všetkých vrstiev Temnoty (ne-vedomia) je postupný proces. Ale ak sa raz vydáte na túto cestu, cestu k vnútornému JA, začnete sa pomaly vzďaľovať z hry duality. Keď zakúsite pravý zmysel ataraxie, prejdete cez zlomový bod. Keď pocítite tichú a predsa vše-prestupujúcu radosť jednoduchosti bytia so sebou, budete vedieť, že to je to, čo ste po celú dobu hľadali. Pôjdete dovnútra znova a znova prežívať tento vnútorný mier.

Nebudete sa vyhýbať svetskému potešeniu. Ale nájdete v sebe kotvu božskosti, a budete prežívať svet a všetku jeho krásu z tohto stavu blaženosti. Blaženosť nikdy neprebývala v hmotných veciach. Nachádza sa v spôsobe, ktorým ich prežívate. Keď je vo vašom srdci Mier a Radosť, potom aj veci a ľudia, ktorých stretávate vám dávajú Pokoj a Radosť.

V tento deň a vek sa určitá skupina duší pripravuje na vystúpenie von z karmického cyklu. Budeme hovoriť do hĺbky o tejto skupine v nasledujúcich kapitolách. Avšak nie je to len skupina ľudských duší, kto dosahuje koniec transformatívneho osobného cyklu. Samotná Zem, na ktorej žijete, prechádza hlbokou a dôkladnou premenou. Planetárny cyklus sa tiež končí. Táto doba je zvláštna, pretože tieto dva cykly splývajú. Budeme teraz hovoriť o planetárnom cykle.

Planetárny cyklus

Všetko čo je sa vyvíja v cykloch, planéty rovnako ako ľudia. Nie je výnimočné, keď jednotlivé alebo skupiny jednotlivých duší vystúpia von z karmického cyklu v rovnakom bode času. Avšak to čo robí túto dobu zvláštnou je, že Zem samotná ukončuje jeden zo svojich hlavných karmických cyklov. Na Zemi prebieha vnútorná premena, ktorej výsledkom bude nový druh vedomia v jej bytosti ako planéte. V akomkoľvek bode svojho cyklu sú jednotlivé bytosti, proces premeny Zeme na ne bude mať vplyv.

Zem je váš dom. Porovnajte ho s domom, v ktorom žijete. Predstavte si, že váš dom je v procese prestavby. Toto značne ovplyvní váš každodenný život. V závislosti na stave vašej mysle to budete prežívať ako vítanú zmenu alebo ako rušivú a znepokojujúcu udalosť. Ak ste rovnako plánovali a očakávali prestavbu vášho domu, tak ste v súlade so zmenami a môžete ísť s prúdom. Transformačný proces Zeme podporí a rozvinie váš osobný transformačný proces.

Ak ste svoj dom vôbec nechceli prestavať, budete sa cítiť znechutení chaosom, ktorý vás obklopuje. Vnútorné zmeny Zeme vás vyvedú z rovnováhy.

Pre tých z vás, ktorí vítajú vnútorné zmeny na planéte Zem, budú toto nesmierne posilňujúce časy. Budete pozdvihnutí vlnou Svetla, ktoré v súčasnosti zaplavuje váš Vesmír.

V súčasnosti Zem takmer praská pod karmickým bremenom ľudstva. Negativita a násilie, ktoré prúdia z tohto karmického bremena tvoria určitý druh energetického odpadu, ktorý je Zem len ťažko schopná spracovať, neutralizovať alebo integrovať.

Zamerajte svoje vedomie na chvíľu na srdce Zeme. Uvoľnite sa a sústreďte sa... cítite tam niečo? Cítite ako je Zem trhaná na kusy, ako je na nej páchané toľké násilie?

Zem cíti bezmocnosť a odpor súčasne. Ona je na pokraji vytvorenia nového základu pre svoje bytie. Zem sa chystá uvoľniť energie zápasu, súťaže a drámy na vnútorných a vonkajších úrovniach. Nový základ, ktorý sa v nej vynára, je energia srdca, energia rovnováhy a prepojenosti: živá KRISTOVA energia.

Zem, rovnako ako ľudstvo je zapojená do vzdelávacieho procesu. Rovnako ako ľudstvo, aj jej vedomie sa vyvíja a transformuje. Tak ako pre ľudstvo, aj jej cesta začala určitým druhom Nevedomosti a Nevedomia o jej vlastnej bytosti.

Zem bola kedysi „temná planéta“, ktorá vstrebala a pohltila energie, ktoré ju obklopovali. Vzala do seba energie a bytosti, ktoré stretla a úplne ich asimilovala, vzala im ich jedinečnosť a v určitom zmysle ich zabila. Toto vzišlo z túžby po rozširovaní. Zem pociťovala v sebe akýsi nedostatok alebo neprimeranosť, ktorý vyjadrila ako potrebu podmaňovať a asimilovať iné energie. Keďže Zem nedávala týmto energiám nič naspäť, nebola v skutočnosti medzi nimi žiadna spolupráca. Bol to smrteľný a smrtiaci proces.

V určitej chvíli si Zem uvedomila, že tento proces ju neuspokojuje. Zistila, že je na takomto spôsobe hľadania seba niečo nedostačujúce. Jej pocit nedostatočnosti sa týmto spôsobom neodľahčil. Jej nutkanie smerom k rozširovaniu nebolo uspokojené tým, že robila energiu mŕtvou.

V tomto momente sa vo vedomí Zeme zrodila túžba po živosti, po Živote. Nie že by si jej Zem bola plne vedomá. Vedela len, že chce niečo iné, niečo nové, nejaký druh spolupráce s vonkajšími energiami, ktorý by nekončil premenou tých energií na energie Zeme. Vo vedomí Zeme bol vytvorený priestor pre zažívanie niečoho iného ako je ona samotná.

Energeticky toto znamenalo začiatok života na Zemi.

Je kozmickým zákonom, že hlboko pociťované túžby nakoniec vytvoria prostriedky pre svoje uskutočnenie. Túžby, ktoré sú v podstate zmesou myšlienok a pocitov sú tvorivé energie. To platí pre planéty rovnako ako pre ľudí. V Zemi ako v planéte vzišla túžba, túžba prežívať život, túžba zachovať a milovať život, namiesto toho aby ho ničila.

A tak sa to stalo.

Keď život prišiel na Zem, Zem samotná začala kvitnúť a prekvitať. Vstúpila do novej sféry skúseností, ktoré ju naplnili pocitom prekvapenia a uspokojenia. Bola prekvapená že jediná túžba, tak nejasne pociťovaná potreba, môže priniesť taký veľkolepý a nebývalý vývoj.

Na Zemi sa rozvinul veľkolepý experiment životných foriem. Mnoho životných foriem bolo pritiahnutých na Zem, aby sa tu prejavili a experimentovali s tu prítomnými energiami. Zem sa stala hniezdom neobvyklosti. Bola tu sloboda na skúmanie nových ciest, nových možností. Bola a stále tu je slobodná vôľa pre všetky stvorenia.

S vytvorením života začala Zem a všetky na nej žijúce bytosti podnikať určitú líniu vnútorného vývoja. Ústrednou témou tejto cesty získavania skúseností bola rovnováha medzi dávaním a prijímaním.

Na vnútornej úrovni vedomia sa Zem po veky snažila nájsť správnu rovnováhu medzi dávaním a prijímaním. Ako planéta, Zem dáva a prijíma život. V „tmavom období“ Zeme vo fáze, v ktorej ona vstrebávala a ničila energie, bol dôraz výrazne na „prijímaní“.

V súčasnosti sa pretočila na druhý extrém: dávanie až na hranice toho čo môže dať.

Zem už dlhú dobu znášala násilie a zneužívanie páchané ľudstvom, pretože to v určitom zmysle karmicky sedelo. Zem musela preskúmať druhú stranu moci a útlaku. Jej činy ako páchateľa vyvolali opačné skúsenosti bytia obeťou, ako bumerang. To je spôsob, ktorým karma pracuje, nie je to záležitosťou trestu. Na to, aby ste skutočne pochopili a vyrovnali sa s otázkou moci, musíte zažiť jej obe strany. Čokoľvek, čím ste podmanení alebo nad čím chcete presadiť svoju moc, stretnete znova ako obeť alebo páchateľa, až kým nerozoznáte že ste obaja v jednom, obe časti tej istej božskej energie.

Bezohľadné zneužívanie Zeme v súčasnej dobe je teda do určitej miery karmicky primerané, keďže poskytlo Zemi príležitosť dospieť k plnému pochopeniu rovnováhy medzi dávaním a prijímaním.

Avšak hranice, v ktorých sú neúcta a vykorisťovanie karmicky prijateľné sú nadohľad. Zem dosiahla svoje pochopenie rovnováhy a ukončuje svoj karmický cyklus vedomia. Teraz dosiahla takú úroveň lásky a uvedomenia, ktoré už ďalej nebude znášať hrubé ľudské zaobchádzanie. Táto úroveň vedomia spôsobí, že si pritiahne podobne zmýšľajúce energie, ktoré očaruje harmónia a ohľaduplnosť a odsunie energie s deštrukčnými úmyslami.

Nadišiel čas novej rovnováhy medzi dávaním a prijímaním. Na Novej Zemi bude vládnuť mier a harmónia medzi planétou Zem a všetkým čo na nej žije: človekom, rastlinou a zvieraťom. Harmónia a vrelá prepojenosť v srdci medzi všetkými bytosťami bude zdrojom veľkej radosti a tvorivosti.

Prechod od Starej Zeme k Novej Zemi je proces, ktorého čas ani charakter nie je pevne daný. Mnoho záleží na voľbách ľudstva, voľbách ktoré vykonáte práve teraz vy všetci ako jednotlivci.

Bolo a je vykonávaných mnoho predpovedí o tejto dobe prechodu. Vytváranie takých predpovedí je vždy pochybnou záležitosťou. Pointou je: že vaša viditeľná hmotná realita je prejavom vnútorného kolektívneho stavu vedomia. Vedomie je, keďže ho umiestňujeme na začiatok, slobodné a tvorivé. V každej chvíli sa môžete rozhodnúť, že zmeníte svoju budúcnosť zmenou vášho myslenia a cítenia. Máte moc nad vašimi myšlienkami a pocitmi. V každej chvíli môžete povedať nie svojim obmedzujúcim a deštruktívnym myšlienkam alebo pocitom. Toto platí pre vás ako pre jednotlivcov, ale aj pre väčšie skupiny ľudí.

Keď si podstatná skupina jednotlivcov zvolí slobodu a lásku namiesto vzájomnej nenávisti a ničenia, tak sa to prejaví v hmotnej realite. Zem na to bude reagovať. Je citlivá na to, čo sa deje vo vnútri ľudí. Ona odpovedá na vaše vnútorné pohyby.

Týmto by sme radi poukázali na to, že nikto, dokonca ani na našej strane, nie je schopný urobiť presné predpovede, čo sa týka spôsobu, ktorým sa Nová Zem zrodí. Avšak je jasné, že tá skupina duší, ktorá teraz ukončuje svoj karmický cyklus je blízko energeticky napojená na Novú Zem. Títo ľudia, ktorí sa často cítia hlboko spojení s ideálmi stelesnenými Novou Zemou, budú mať prekrásne možnosti pre rast a uvoľnenie, vďaka splývaniu planetárnych a osobných cyklov.

V nasledujúcich kapitolách budem podrobnejšie rozprávať o týchto dušiach. Často sú nazývané Pracovníci Svetla a ja budem tiež používať toto meno. Ich inkarnácia počas tohto prechodu nie je náhodná. Sú hlboko prepojení s minulosťou Zeme. Popíšem psychologické vlastnosti, ktoré vlastní väčšina Pracovníkov Svetla. Budem hovoriť o ich minulosti, ich galaktických koreňoch a ich poslaní na Zemi. Podrobne pohovorím o fázach vnútorného rastu, ktoré sa podieľajú na oslobodení sa z karmického cyklu.

*  *  *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář